משך השלב: 45 ימי עבודה

 • עם קליטת הבקשה להיתר היא תועבר לבדיקה בוחני הבקשות (בודקי היתרים ).
 • בוחן הבקשה יעביר לעורך הבקשה ריכוז דרישות לתיקון הבקשה ככל שיידרש.
 • המועד האחרון להגשת בקשה מתוקנת בהתאם לכל ההערות שנמסרו לעורך הבקשה הינו בתום 40
 • ימי עבודה ממועד פתיחת הבקשה.
 • החלטת רשות הרישוי תינתן, עם סיום הבקרה המרחבית, בתוך 45 ימי עבודה ממועד פתיחת הבקשה
 • קיימות 2 אפשרויות להחלטת רשות רישוי :
 • אישור הבקשה בתנאים:
  • דחיית הבקשה (סירוב) במקרה כזה תכלול הודעת רשות רישוי את הנימוקים לדחייה, והבקשה תיסגר.
  • התנגדויות של בעלי זכויות בקרקע, שתגענה לרשות הרישוי בתוך תקופת הבקרה המרחבית, ייבחנו על ידה, ובהחלטתה תהיה התייחסות להתנגדויות.
  • התנאים למתן היתר הם:
  • קבלת אישור מכון הבקרה על תקינות הבקשה. (שלב 4 בתהליך).
  • הגשת דו"ח עורך הבקשה על שינויים מרחביים או הצהרה כי לא נערכו שינויים בעקבות בקרת התכן.
  • תשלום אגרות והיטלים. החלטת רשות הרישוי יכולה לכלול תנאים נוספים לצורך אישור תחילת עבודות, למהלך הביצוע, ולתעודת הגמר בלבד.
 • תוקף החלטת רשות רישוי הינו לשנה אחת , וניתן להארכה בשנה נוספת.

 שלב 3 א': בקרה מרחבית, דיון בוועדה מקומית והחלטת רשות רישוי לבקשה הכוללת הקלות ושימושים חורגים – 120 ימי עבודה.

 • השלב הראשון בתהליך הבקרה המרחבית בבקשה הכוללת הקלות או שימושים חורגים זהה להליך הבקרה המרחבית בבקשה רגילה.
 • וועדת המשנה תדון בבקשה, לאחר סיום הבקרה המרחבית, ובתוך 90 ימי עבודה ממועד פתיחת הבקשה, ותחליט בעניין ההקלות או השימושים החורגים.
 • לאחר הדיון בוועדת המשנה, תשלים רשות הרישוי את הבקרה המרחבית, בהתאם להחלטת וועדת המשנה, ותיתן את החלטתה בתוך 120 ימי עבודה ממועד פתיחת הבקשה.

 שלב 3 ב': בקרה מרחבית, והחלטת רשות רישוי לבקשה בהליך רישוי מקוצר – 30 ימי עבודה.

 • העבודות הכלולות בהליך הרישוי המקוצר הינן על פי תקנות רישוי מקוצר.

תהליך הבקרה המרחבית זהה להליך הרגיל אך אורכו הינו 30 ימי עבודה.