משך השלב: 10 ימי עבודה

  • עורך הבקשה מגיש את הבקשה להיתר באמצעות אתר האינטרנט במערכת רישוי זמין. (זאת כל עוד תיק המידע להיתר שהתקבל הינו בתוקף) הבקשה תוגש כשהיא כוללת את כל הצרופות והמסמכים הנדרשים לצורך הבקרה המרחבית, ובהתאם למידע שנמסר.
  • רשות הרישוי תבדוק עמידה בתנאים מוקדמים. במידה והבקשה הוגשה באופן תקין כולל כל הצרופות הנדרשות, היא תיקלט בתוך 10 ימים מיום הגשתה ותפתח בקשה להיתר.
  • בתוך תקופת בדיקת עמידת הבקשה בתנאים מוקדמים, היא תיבדק ע"י מח' הפיקוח לצורך בדיקת התאמת הבקשה למציאות.