רו"ח יאשר בחתימתו את נכונות פרטי הבקשה והמסמכים המצורפים אליה,

ויצהיר רו"ח כי לא ידוע לו על בקשות תמיכה נוספות של מוסד הציבור אשר לא צוינו בבקשה.

 1. טופס בקשה (סעיף 9) חתום בידי מורשה חתימה, עו"ד, רו"ח עפ"י צורך.
 2. אישור ניהול תקין – תקף מרשם העמותות.
 3. אישור בדבר מורשה חתימה – תקף וחתום ע"י עו"ד.
 4. אישור חתום בידי רו"ח בדבר עמידה בתקרת הוצאות ההנהלה וכלליות(שנתיים אחורה).
 5. תעודה על רישום התאגיד – חתום מרשם העמותות.
 6. מסמכי יסוד של המוסד – תקנון, תזכיר וכיו"ב – חתום.
 7. פירוט פעילות המוסד, חזון ומטרותיו.
 8. דו"ח כספי מבוקר לשנה שקדמה לשנה הקודמת (שנתיים אחורה) – חתום בידי רו"ח.
 9. דו"ח כספי מסוקר או מאזן בוחן לשנה הקודמת – חתום בידי רו"ח.
 10. תקציב מאושר או הצעת תקציב(לסניף כרמיאל) לרבות פירוט מלא של הכנסות והוצאות – חתום.
 11. מסמך בדבר 5 מקבלי השכר הגבוה לשנה שקדמה לשנה הקודמת (שנתיים אחורה) – חתום בידי רו"ח.
 12. דו"ח מילולי לשנה שקדמה לשנה הקודמת (שנתיים אחורה) – חתום.
 13. אישור מעמד המוסד במשרדי מע"מ.
 14. אישור על ניהול פנקסי חשבונות – תקף ממשרדי מע"מ.
 15. אישור על ניכוי מס במקור – תקף ממשרדי מע"מ.
 16. אישור על ניהול חשבונות בנק – חתום בידי הבנק.
 17. תצהיר עמותה – חתום. 
 18. יש לצרף מסמך חתום בהתאם לסוג המוסד המבקש תמיכה לפי הפירוט הבא:
  תנועות וארגוני נוער
  יש לצרף מסמך ובו פירוט של הסניפים בהם מתקיימת פעילות בעיר ופירוט מספר המדריכים בסניף.
  עמותות סיוע, עולים ונשים
  יש לצרף מסמך ובו פירוט של הסניפים בהם מתקיימת פעילות בעיר, פירוט מספר המשתתפים וריכוז שעות הפעילות השבועיות של העמותה בכרמיאל.
  עמותות ספורט
  ספורט קבוצתי : יש לצרף מסמך ובו פירוט של מספר הקבוצות המתחרות, מספר קבוצות הנשים מתוך סך הקבוצות, ציון רמה/ ליגה/ דרג הגבוה ביותר בו יש ייצוג של הקבוצות הכרמיאליות.
  ספורט יחידני : יש לצרף מסמך ובו פירוט של מספר הספורטאים המתחרים, מספר הנשים מתוך סך הספורטאים, ציון רמה/ ליגה/ דרג הגבוה ביותר בו יש ייצוג של הספורטאים הכרמיאליים.

  הערות

* תמיכה במוסד ציבור תאושר רק לשנת כספים אחת.

* הבקשות לקבלת תמיכה תהיינה בהתאם ובכפיפות לנוהל התמיכות ועפ"י תבחינים שנקבעו.

* לא תידון בקשה לתמיכה בועדה המקצועית, אלא אם כן נתקבלו כל האישורים והמסמכים הנדרשים.

* הועדה המקצועית, רשאית בכל עת לדרוש מכל מוסד ציבור – המבקש תמיכה, פרטים או מסמכים נוספים, כפי שייראה לה לצורך הדיון בבקשה.

* אחריות להגשת בקשה כולל הנספחים הנדרשים הינה על מוסד הציבור המבקש בלבד.

* בקשה שהוגשה לאחר המועד הקובע תדחה ללא דיון.

* יובהר כי אין ודאות שייקבע תקציב לנושא התמיכה, ואם כן ייקבע, מה יהיה שיעורו.

*העירייה תהא רשאית להקטין, לשנות, לעכב ו/או להפסיק את מתן התמיכה בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל וכן משיקולים תקציביים של העירייה.