מחלקת רישוי וקידום עסקים

כתובת : הגליל 2 חדר 205

רונית עייש – מנהלת מחלקת רישוי וקידום עסקים

ronit_aich@karmiel.muni.il

לודמילה צלנצ'וק – מזכירת מחלקת רישוי וקידום עסקים

ludmila@karmiel.muni.il

טלפון : 04-6439797 פקס : 04-6439796

קבלת קהל:

א'-ה': 08:00-12:00

ימי א' : 16:00-19:00

קישורים

 

הרפורמה בחוק רישוי עסקים – כרמיאל

ברוכים הבאים לאתר עירית כרמיאל.

להלן יוצג "המפרט האחיד" מטעם רשות הרישוי – עיריית כרמיאל  למבקשים לקבל רישיון עסק או לחדשו.

במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים במדינת ישראל מפורסם בזאת מפרט המאחד את המסמכים והתנאים הנדרשים מבעל העסק לשם קבלת רישיון עסק או חידושו  (להלן "המפרט האחיד" או "המפרט").

מפרט זה מפורסם, מטעם רשות הרישוי, בהתאם לדרישות חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק רישוי עסקים") ובהתייחס לסוגי עסקים כמפורט בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 (להלן: "צו רישוי עסקים")

המפרט האחיד מחייב את מבקש הרישיון ומשמש לו גם ככלי עזר, בבואו לבקש או לחדש את רישיון העסק, ומחובתו של מבקש הרישיון לבחון עמידתו בכל הוראה אחרת, הרלוונטית להפעלתו כדין של העסק המבוקש.

בשלב זה, המפרט האחיד כולל דרישות רשות הרישוי (עיריית כרמיאל) לקבלת רישיון עסק, ל-13 פריטים/סוגי עסקים, כמפורט להלן, כאשר בעתיד  יורחב המפרט האחיד לסוגי עסקים נוספים.

סוגי העסקים עליהם חל המפרט האחיד, החל מיום פרסומו באתר האינטרנט של עיריית כרמיאל, הם, כדלקמן:

פריט 1.1 – בית מרקחת

פריט 2.1ה – תיקון מיכלי גז

פריט 2.2 א – תחנת דלק ותדלוק

פריט 3.1 – בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה

פריט 3.4 ג'– מכירת חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי

פריט 4.2 א'– מסעדה, בית קפה, לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום

פריט 5.1 ב'– איסוף והובלה של אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים

פריט 5.3 ג'– הובלתם במכליות  של שפכים וקולחין

פריט 6.8 א'– ניהול קניון

פריט 7.7 ו'– דיסקוטק

פריט 8.4 ב' – תחנה מרכזית כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית

פריט 8.9 א' – מוסך מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)

פריט 10.8ב' – איחסון חומרי חיטוי או ניקוי  שלא לצורך מכירה במקום

הנחיות לעניין הקריאה, השימוש והחלות של כל חלקי המפרט האחיד

על כל עסק בתחום עיריית כרמיאל חלות הדרישות מטעם הגורמים הממשלתיים – "נותני האישור" (משרד הגנת הסביבה, המשרד לביטחון הפנים (משטרה וכיבוי), משרד הכלכלה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד הבריאות)  וגם הדרישות של "רשות הרישוי"  –  עיריית כרמיאל.

המפרט האחיד של עיריית כרמיאל מורכב משני חלקים – "דרישות כלליות מעסקים"  ו – "דרישות פרטניות מעסקים".

בעל עסק – בבואך לקרוא את המפרט האחיד, עליך לעבור ולקיים את כל האמור בכל אחד  מהשלבים המוזכרים להלן:

שלב 1: קיום כל דרישות נותני האישור הרלבנטיים לפריט העיסוק/סוג העסק המסויים, המופיעים באתר ממשל זמין (קישור לאתר).

שלב 2 : קיום דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד של כרמיאל בפרק "דרישות כלליות מעסקים".
יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה "דרישות כלליות מעסקים"  הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן ככל שהינן רלבנטיות לעסקו.
באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הכלליות, ולקיים את הדרישות הרלבנטיות לגבי עסקו –  זאת בנוסף לאמור בפרק דרישות פרטניות מעסקים.

שלב 3: קיום דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד של כרמיאל בפרק "דרישות פרטניות מעסקים".
באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הפרטניות המופיעות בטבלה, תחת מספר הפריט הספציפי של עסקו ולקיים את כל הדרישות  והמגבלות המופיעות תחת מספר פריט זה.

דרישות כלליות מעסקים:
יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן ככל שהינן רלבנטיות לעסקו, בנוסף לאמור בפרק דרישות פרטניות מעסקים.

 

 1. כללי

1.1.  הדרישות הכלליות הנ"ל רלבנטיות למפרט הנוכחי (הכולל 13 פריטי עיסוק), אך הרשות שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או לגרוע בדרישות הכלליות במפרטים הבאים שיפורסמו לשאר פריטי העיסוק הנכללים בצו רישוי עסקים.

1.2.  על כל פריט עיסוק המופיע בהמשך מסמך זה, חלות גם כל הדרישות של נותני האישור הרלבנטיים לפריט עיסוק זה וכל דרישות חוק רלבנטיות אחרות.

1.3.  אין באמור במסמך זה כדי לפטור בעל עסק מקיום דרישות כל דין החל עליו, אף אם הוראות הדין אינן מופיעות במסמך.

1.4.  בעל עסק בתחומי העיר כרמיאל,  יעמוד בכל חוקי העזר העירוניים הרלבנטיים לפעילות עסקו.

1.5.  בעל עסק המבקש להתעדכן אודות דינים והנחיות שעשויים לחול עליו מטעם הרשות מופנה בזאת לאתר האינטרנט העירוני (קישור)

1.6.  אין באמור במסמך זה כדי לפטור את מבקש הרישיון, מהגשת בקשה ומקבלת אישורים מתאימים לפי כל דין. מסמך זה אינו מהווה רישיון עסק. מי שעומד בדרישות המפרט אך מפעיל את עסקו ללא רישיון עסק, עובר על החוק ויהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

1.7.  היה וקיימים בעסק מספר עיסוקים נוספים החייבים ברישוי לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 , יחולו על אותו עסק  גם התנאים המסוימים שבמפרט האחיד לכל אחד מאותם עיסוקים.

1.8.  כל שינוי בהוראות כל דין, החל על העסקים נשוא דרישות אלה, יחול עליהם מיום פרסומו כדין ויחייב את העסקים.

 

 1. איכות סביבה

2.1.  בעל עסק ימנע מיצירת רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות  למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, כתוצאה מפעילות עסקו (קישור).

2.2.  עסק שנמצא כגורם לרעש בלתי סביר, יגיש למחלקה לאיכות הסביבה בעירייה דוח של יועץ אקוסטי מוסמך ובו תכנית להפחתת רמת הרעש לערכים הנדרשים בדין.

2.3.  בעל העסק יישם את תכנית ההפחתה רק לאחר שזאת אושרה על ידי המחלקה לאיכות הסביבה.

2.4.  לאחר יישום התכנית, יבצע בעל העסק בדיקת רעש,  על ידי יועץ אקוסטי מוסמך, להוכחת עמידה בערכי הסף הנדרשים בדין.

2.5.  בעל עסק ימנע מיצירת ריח חזק או בלתי סביר, כאמור בחוק למניעת מפגעים, התשכ"א – 1961 (קישור), כתוצאה מפעילות עסקו.

2.6.  עסק שנמצא כגורם ליצירת ריח בלתי סביר, יגיש למחלקה לאיכות הסביבה בעיריה, תכנית פעולה למניעת הריח הבלתי סביר ויבצע את התכנית רק לאחר שאושרה על ידי המחלקה לאיכות הסביבה.

2.7.  במידה והתקנת אמצעים להקטנת מפלס הרעש והקטנת עוצמת הריח מחייבים היתר בנייה, בעל העסק יוציא היתר בנייה כדין.

2.8.  שפכים תעשייתיים ותשטיפים

2.8.1.     הגדרות לעניין סעיף זה –
"שפכים תעשייתיים" : פסולת נוזלית, הנוצרת במהלך או עקב פעילות העסק לרבות דלקים, שמנים, מי שטיפה וכיוצא באלה.

2.8.2.     כל עסק שבמהלך פעילותו נוצרים שפכים תעשייתיים, יעמוד בהוראות כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014  (קישור).

 

2.8.3.     מכשירים למניעת זרימה חוזרת (מז"ח)

2.8.3.1.          כל עסק, כהגדרתו בתוספת  ל- "תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ"ב –  1992 – (להלן: "תקנות התקנת מז"ח" ) (קישור),  יתקין מכשיר מונע זרימת מים חוזרת למערכת מי שתייה (להלן: מז"ח), בקטע הצינור שבו מקבל העסק את המים שלו מתאגיד המים העירוני – עין כרמים  (להלן – "עין כרמים"), כאמור בתקנות התקנת מז"ח.

2.8.3.2.          בעל העסק יחזיק את  המז"ח במצב תקין בכל עת ויבצע בדיקה שנתית על ידי מתקין מוסמך – כהגדרתו בתקנות התקנת מז"ח .

2.8.3.3.          תוצאות הבדיקה השנתית של הבודק המוסמך יועברו לעין כרמים ובמקביל יישמרו בעסק ל-3 שנים לפחות.

2.8.3.4.          בעל העסק יבצע מידית את כל הנדרש על פי ממצאי הבדיקה השנתית.

 

2.8.4.     דיגומים

2.8.4.1.          בעל עסק של אחד מסוגי העסקים המוזכרים בתוספת השלישית של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014  יידגמו שפכיו כאמור בכללי תאגידי המים האמורים.

2.8.4.2.          בעל עסק כאמור בסעיף.2.8.4.1,   יחויב  בגין הדיגומים שיתבצעו בעסקו על ידי עין כרמים ובכן בגין תוצאות הדיגומים, בהתאם לתעריפים  הקבועים בכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), תש"ע-2009, על כל תיקוניהם  (קישור).

2.8.5.     עסק שמעוניין להזרים שפכים חריגים הטעונים אישור יגיש בקשה מנומקת  לעין כרמים, כאמור בסעיף 10 ולפי נוסח טופס 2 שבתוספת הרביעית,  של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 

2.8.6.     בכל תקלה שבה יש חשש לחריגה מערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה לכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 (קישור), ידווח בעל העסק לעין כרמים באופן מידי על התקלה ויבצע את כל הנחיות עין כרמים והמשרד להגנת הסביבה לתיקון התקלה.

 1. פסולת ומיחזור

3.1.  באזורים הבאים: מבנה מגורים עם חזית מסחרית, אזור המיועד למסחר, מרכז מסחרי שכונתי, מרכז מסחרי רובעי ומע"ר (ראה הגדרות בפרק "תנאים פרטניים לעסקים") – יתבצע הטיפול בפסולת, על פי האמור בסעיפים 3.1.1-3.1.7.

3.1.1.     בעל עסק יפריד את הפסולת הנוצרת בעסקו ל-3 סוגים (זרמים) לפחות:
פסולת אריזות – חפץ וכל חומר שהוא, המשמש או שנועד לשמש עטיפה או כלי קיבול למוצר או המשמש או שנועד לשמש לנשיאת מוצר, להצגתו או להגנה עליו וכמפורט בחוק להסדרת הטיפול באריזות התשע"א-2011 (קישור)
פסולת מעורבת – כל מרכיבי הפסולת למעט פסולת אריזות.

פסולת למיחזור – פסולת הניתנת למיחזור כגון נייר, פלסטיק, זכוכית וטקסטיל, שאינה פסולת אריזות.

3.1.2.     בעל העסק יאסוף את הפסולת (אריזות ומעורבת) בצורה מסודרת בתוך מיכלי אצירת פסולת, שלמים, מכוסים ונקיים ויציבם, בתחומי העסק, מבלי לגרום לכלוך, ריח או מטרד / מפגע אחר.

3.1.3.     המיכלים יוצבו כאמור בשטח העסק בלבד ואין להציבם בשום מקרה במרחב הציבורי.

3.1.4.     מספר מיכלי אצירת הפסולת בעסק ייקבעו על ידי הרשות בהתייחס לנפח הפסולת הנוצרת ותדירות הפינוי מהאזור בו נמצא העסק.

3.1.5.     בעל העסק יעביר את שלושת סוגי הפסולת המופיעים בסעיף 3.1.1,  לאחר שאוחסנה בעסק, לפחים יעודיים שהוצבו על ידי הרשות.

3.1.6.     בעל עסק יידרש לפנות פסולת קרטון למתקני מחזור ייעודיים שתציב הרשות.

3.1.7.     בעסקים מסוימים בהתחשב בגודל העסק ובכמות פסולת הקרטון הנוצרת, תהיה הרשות רשאית לחייב את בעל העסק לצמצם את נפח הקרטונים הנוצרים על ידי רכישת מכבש לקרטונים, שיוצב בשטח העסק או בשטח ציבורי בתיאום עם העירייה .

3.1.7.1.          במקרה זה, פינוי הקרטון  מהעסק, לקבלנים מאושרים על פי חוק,  יהיה על חשבון בעל העסק .

3.2.  באזורים הבאים: אזור תעשייה ותיק,  אזור תעסוקה ומסחר חרושת, אזורי תעשייה הייטק,  פארק המדע בסמוך לגשר מוטה גור ואזור תעשייה מזרחי – (ראה הגדרות בפרק "תנאים פרטניים לעסקים") – יתבצע הטיפול בפסולת על פי האמור בסעיפים 3.2.1-3.2.2:

3.2.1.     כל בעל עסק באזור זה יידרש להפריד את הפסולת הנוצרת בעסקו למיחזור ל-3 זרמים לפחות, פסולת אריזות ופסולת מעורבת ופסולת מיחזור.

3.2.2.     בעל העסק יעביר את הפסולת לסוגיה, כולל פסולת מיחזור, לאחר שנאספה על ידי בעל העסק, ע"י קבלנים מורשים לאתרים מאושרים לקליטת פסולת בהתאמה, באחריותו ועל חשבונו.

3.3.   בעל עסק שבעסקו נוצרת פסולת של מזון מן החי, כגון בשר או דגים, יפעל על פי הנחיות

הרשות הבאות:

3.3.1       בעל העסק יאחסן את פסולת המזון מן החי בשקיות ניילון עבות וחזקות במיוחד . קשורות ואטומות היטב כך שהפסולת לא תישפך או תיזל מבעד לשקיות.

3.3.2       בעל העסק יפנה את שקיות הפסולת מידית לתחנת המעבר או יאחסן אותן במקרר נפרד המיועד אך ורק לכך  עד לפינוי לתחנת המעבר.

3.3.3       על המקרר יותקן שלט גדול וברור שמציין שהמקרר מיועד לפינוי פסולת מזון מן החי בלבד.

3.3.4       הטמפרטורה במקרר זה לא תעלה על 4 מעלות צלזיוס .

3.3.5       בשום פנים ואופן אין להשליך את הפסולת  של המזון מן החי אל תוך מכולת האשפה הקיימת בעסק, אלא לפעול בהתאם להנחיות הנ"ל בלבד.

3.4.  פסולת אלקטרונית תפונה על פי ההסכמים שיהיו קיימים מעת לעת עם הגוף המוכר על ידי מדינת ישראל לטיפול בסוג פסולת זה.

3.5.  בעל העסק ידווח לרשות פעם בשנה, במהלך חודש ינואר של כל שנה, על כמויות, סוגי ויעדי הפסולת שפונתה מהעסק בשנה הקודמת.

 

 1. וטרינריה
  הגדרות בפרק זה –
  בשר – בשרו של בעל חיים או חלק ממנו, בין טרי ובין מצונן, מקורר, קפוא, מבושל, מעושן, מיובש או טחון, קצוץ או בלתי קצוץ, לרבות מוצרי בשר ולרבות כל חלק של בעל חיים, מעובד או שאינו מעובד, המשמש או מיועד לשמש למאכל אדם;

4.1.  בעל עסק יעמוד בכל האמור בחוק עזר לכרמיאל (פיקוח על מכירת בשר ומוצרי בשר), התשס"ט-2009 (לצרף קישור), לרבות הנושאים הבאים:

4.2.  בעל עסק לא ירכוש בשר שמקורו מחוץ לעיר כרמיאל רק מעסק שהוא בעל רישיון עסק ובעל רישיון יצרן של משרד הבריאות ואלא אם כן עבר הבשר בדיקת משנה בתחנה לבדיקות משנה במועצה האזורית מטה אשר וקבל אישור שהבשר ניתן להפצה.

4.3.  בעל העסק ישמור בעסקו, את תעודת הבריאות הווטרינרית או העתקה כשהיא חתומה על ידי אחד הווטרינרים מהתחנה, למשך כל התקופה בה הבשר מאושר למכירה או שימוש בעסק, ויציגם לביקורת על פי דרישת הווטרינר העירוני או מי מטעמו.

4.4.  בעל עסק, ירכוש  בשר בתחום השיפוט של עירית כרמיאל, רק מעסק שהוא בעל רישיון עסק ובעל רישיון יצרן של משרד הבריאות ויחזיק את תעודת הקנייה של הבשר, למשך כל התקופה בה הבשר מאושר למכירה או שימוש בעסק, ויציגם לביקורת על פי דרישת הווטרינר העירוני או מי מטעמו.

4.5.  לא ייעשה שימוש בבשר, שטופל לצורך מכירתו לציבור ביום מסוים, ביום המחרת והלאה. בעל העסק יגיש אך ורק בשר שטופל או בושל באותו יום.

4.6.  חל איסור על הקפאת בשר טרי והפשרתו מחדש, לשימוש.

4.7.  אין להחזיק בעסק מוצרים שעברו טיפול טרמי, לאחר סיום יום עבודה.

4.8.  ביקורת בעסק, על ידי כל נציג מוסמך של הרשות, תיערך גם ללא תאום מראש מול בעל העסק.

4.9.  בעל עסק – לתשומת ליבך – הפרוט שלעיל אינו כולל את כל ההערות והדרישות – כולן מפורטות בחוק העזר ובחוקים אחרים.

 1. רוכלות

5.1.   ככלל – חל איסור על רוכלות מכל סוג שהוא בשטח שיפוט העיר כרמיאל למעט מקומות מסוימים ומקרים מיוחדים (חגים ומועדים, אירועים עירוניים וכדומה) שיאושרו על ידי הרשות ובהתאם לתנאים שיצורפו לאישור זה.

 

 1. כללי

6.1.  בעל העסק ישמור על העסק נקי ומסודר, לרבות שמירה על ניקיון החזיתות, פנים העסק והמדרכות הגובלות בעסק, באופן שלא יהווה מטרד תברואתי וסביבתי ושלא תהיה פגיעה בחזות הנאותה של העסק.

6.2.  שילוט

6.2.1.     שילוט של עסק יתבצע על פי האמור חוק עזר לכרמיאל (שילוט), התשע"ב – 2012, לרבות העקרונות הבאים:

6.2.1.1.          לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט בתחום המועצה, אלא לפי רישיון מאת ראש המועצה  ובהתאם לתנאי הרישיון.

6.2.1.2.           קבלת הרישיון תתבצע על פי האמור במסמך  "הנחיות להצבת שילוט ופרסום בעסקים בכרמיאל" (קישור).

6.3.  הוצאת שולחנות וכסאות, שמשיה, פרגוד וכדומה

6.3.1.     הוצאת שולחנות וכסאות, שמשיה, פרגוד וכדומה תותר רק בכפוף לאמור בסעיף 68 חוק עזר לכרמיאל (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), התשנ"ג – 1993.

6.3.2.     ראש העיריה רשאי לתת היתר להעמיד ברחוב או על מדרכה ברחוב כסאות, שולחנות או פרגודים לצרכי מסעדה או בית קפה וכן שמשיות, מכונה לייצור או למכירת גלידה או מיצים או מכונה אחרת או מכשיר אחר, וכן להצגה או העמדה של עציצים, אדניות או פרחים ברחוב או בחזית חנות פרחים.

6.3.3.      היתר שניתן לפי סעיף זה יפקע ביום 31 בדצמבר בשנת נתינתו או בתאריך אחר שנקבע בו, לפי המוקדם יותר.

6.3.4.     מי שניתן לו היתר חייב למלא אחר תנאיו כמפורט למטה:

6.3.4.1.          בעל העסק ישאיר בחזית העסק מעבר חופשי לתנועת הולכי רגל ברוחב שני מטר לפחות וישמור על ניקיון המקום וסביבתו.

6.3.4.2.          בעל העסק לא יקבע כל מכשול פיזי כגון שולחן קבוע או מעקה וכדו', על המדרכה למעט השולחנות והכיסאות שאותם אושר לו להוציא

6.3.4.3.          השולחנות והכיסאות לא יאוכסנו ברחוב לאחר סגירת העסק אלא בתוך העסק בלבד.

6.4.  הוצאת סחורות מחוץ לעסק

6.4.1.     חל איסור על הוצאת סחורה כל שהיא מחוץ לעסק בקטע המדרחוב של שדרות קק"ל ושדרות נשיאי ישראל.

6.4.2.     ברחובות אחרים תותר הוצאת סחורה בהתאם להיתרים ככל שיינתנו על ידי הרשות ובכפוף להנחיות שיפורסמו על ידי הרשות, תוך התחשבות בשיקולים כמו רוחב המדרכה שליד העסק, כמות האנשים העוברים ליד העסק, סוג העסק וכדומה.

 1. נגישות

7.1.  בעל עסק שהוא מקום ציבורי או שירות ציבורי כהגדרתם בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998, יקיים במלואן את הוראות הנגישות לפי פרק ה'1 לחוק האמור.

7.2.  בעל העסק  יגיש לאגף הנדסה ברשות הרישוי תכנית לביצוע התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות, אשר הוכנה על ידי מורשה נגישות.

7.3.  בעל העסק  יישם את התכנית כאמור, וישלח לאגף הנדסה דוח חתום על ידי מורשה הנגישות שהתכנית שהוצעה על ידו אכן בוצעה במלואה.

דרישות פרטניות מעסקים
קבוצה 1 – בריאות, רוקחות, קוסמטיקה  פריט 1.1 – בית מרקחת

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל מבקש הרישיון לעמוד בכל הדרישות.
זאת כאמור בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלוונטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הגדרות אזורי העיר לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב"ע)

מבנה מגורים – מבנה המיועד למגורים בלבד.

מבנה מגורים עם חזית מסחרית – מבנה מגורים שקומותיו התחתונות משמשות לעסקי מסחר.

אזור המיועד למסחר – אזור בו מותר מסחר קמעונאי על פי התב"ע.

מרכז מסחרי שכונתי – מרכז מסחרי קטן המשרת שכונה אחת.

מרכז מסחרי רובעי – מרכז מסחרי המשרת מספר שכונות : 1. מרכז מסחרי השדרה      2. מרכז מסחרי רמת רבין.

מרכז מסחרי פתוח – מרכז מסחרי קטן המשרת שכונה אחת

מע"ר – לאורך רחוב נשיאי ישראל בכניסה הראשית לעיר ולאורך החלק המערבי של רחוב החרושת  כולל מרכז התחבורה עד רחוב חרמש במזרח.

אזור תעשייה ותיק – בין רחוב מעלה כמון למע"ר ובין כביש 85 לנחל שזור
אזור תעסוקה ומסחר רחוב החרושת 
– לאורך ציר רחוב החרושת בעומק מגרש.
אזורי תעשייה הייטק – 1. בין רחוב המלאכה ובין נחל שזור ובין רחוב מעלה כמון לרחוב יזם    2. פארק המדע בסמוך לכניסה המערבית לעיר.

אזור תעשייה מזרחי – משני צידי כביש 200.

שטחים חקלאיים – כהגדרתם בתב"ע.

בנוסף לאמור במדיניות העיריה על מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראות החלות על מבנה העסק והשימוש בו בתב"ע ובהיתר הבנייה החל עליו.

מבקש רישיון זכור : הדין המחייב הוא על פי התבעו"ת החלות על כל מגרש ומגרש.

פריט תיאור העסק טעון הרישוי דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי מדיניות העירייה
1.1 בית מרקחת אין הגבלה למעט במבנה מגורים.

 

דרישות פרטניות מעסקים
קבוצה 2 – דלק ואנרגיה, 2.1 גז, פריט 2.1ה – תיקון מיכלים

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל מבקש הרישיון לעמוד בכל הדרישות.
זאת כאמור בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלוונטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הגדרות אזורי העיר לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב"ע)

מבנה מגורים – מבנה המיועד למגורים בלבד.

מבנה מגורים עם חזית מסחרית – מבנה מגורים שקומותיו התחתונות משמשות לעסקי מסחר.

אזור המיועד למסחר – אזור בו מותר מסחר קמעונאי על פי התב"ע.

מרכז מסחרי שכונתי – מרכז מסחרי קטן המשרת שכונה אחת.

מרכז מסחרי רובעי – מרכז מסחרי המשרת מספר שכונות : 1. מרכז מסחרי השדרה      2. מרכז מסחרי רמת רבין.

מרכז מסחרי פתוח – מרכז מסחרי קטן המשרת שכונה אחת

מע"ר – לאורך רחוב נשיאי ישראל בכניסה הראשית לעיר ולאורך החלק המערבי של רחוב החרושת  כולל מרכז התחבורה עד רחוב חרמש במזרח.

אזור תעשייה ותיק – בין רחוב מעלה כמון למע"ר ובין כביש 85 לנחל שזור
אזור תעסוקה ומסחר רחוב החרושת 
– לאורך ציר רחוב החרושת בעומק מגרש.
אזורי תעשייה הייטק – 1. בין רחוב המלאכה ובין נחל שזור ובין רחוב מעלה כמון לרחוב יזם    2. פארק המדע בסמוך לכניסה המערבית לעיר.

אזור תעשייה מזרחי – משני צידי כביש 200.

שטחים חקלאיים – כהגדרתם בתב"ע.

בנוסף לאמור במדיניות העיריה על מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראות החלות על מבנה העסק והשימוש בו בתב"ע ובהיתר הבנייה החל עליו.

מבקש רישיון זכור : הדין המחייב הוא על פי התבעו"ת החלות על כל מגרש ומגרש.

פריט תיאור העסק טעון הרישוי דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי מדיניות העירייה
2.1 ה תיקון מכלי גז אסור בכל אזורי העיר

 

דרישות פרטניות מעסקים
קבוצה 2 – דלק ואנרגיה, 2.2   דלק לסוגיו, פריט 2.2 א – תחנת דלק ותדלוק,

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל מבקש הרישיון לעמוד בכל הדרישות.
זאת כאמור בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלוונטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הגדרות אזורי העיר לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב"ע)

מבנה מגורים – מבנה המיועד למגורים בלבד.

מבנה מגורים עם חזית מסחרית – מבנה מגורים שקומותיו התחתונות משמשות לעסקי מסחר.

אזור המיועד למסחר – אזור בו מותר מסחר קמעונאי על פי התב"ע.

מרכז מסחרי שכונתי – מרכז מסחרי קטן המשרת שכונה אחת.

מרכז מסחרי רובעי – מרכז מסחרי המשרת מספר שכונות : 1. מרכז מסחרי השדרה      2. מרכז מסחרי רמת רבין.

מרכז מסחרי פתוח – מרכז מסחרי קטן המשרת שכונה אחת

מע"ר – לאורך רחוב נשיאי ישראל בכניסה הראשית לעיר ולאורך החלק המערבי של רחוב החרושת  כולל מרכז התחבורה עד רחוב חרמש במזרח.

אזור תעשייה ותיק – בין רחוב מעלה כמון למע"ר ובין כביש 85 לנחל שזור
אזור תעסוקה ומסחר רחוב החרושת 
– לאורך ציר רחוב החרושת בעומק מגרש.
אזורי תעשייה הייטק – 1. בין רחוב המלאכה ובין נחל שזור ובין רחוב מעלה כמון לרחוב יזם    2. פארק המדע בסמוך לכניסה המערבית לעיר.

אזור תעשייה מזרחי – משני צידי כביש 200.

שטחים חקלאיים – כהגדרתם בתב"ע.

בנוסף לאמור במדיניות העיריה על מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראות החלות על מבנה העסק והשימוש בו בתב"ע ובהיתר הבנייה החל עליו.

מבקש רישיון זכור : הדין המחייב הוא על פי התבעו"ת החלות על כל מגרש ומגרש.

פריט תיאור העסק טעון הרישוי דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי מדיניות העירייה
2.2 א תחנת דלק ותדלוק על פי העקרונות של תמ"א 4/18.

 

דרישות פרטניות מעסקים
קבוצה 3 – חקלאות, בעלי חיים, פריט 3.1 – בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל מבקש הרישיון לעמוד בכל הדרישות.
זאת כאמור בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלוונטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הגדרות אזורי העיר לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב"ע)

מבנה מגורים – מבנה המיועד למגורים בלבד.

מבנה מגורים עם חזית מסחרית – מבנה מגורים שקומותיו התחתונות משמשות לעסקי מסחר.

אזור המיועד למסחר – אזור בו מותר מסחר קמעונאי על פי התב"ע.

מרכז מסחרי שכונתי – מרכז מסחרי קטן המשרת שכונה אחת.

מרכז מסחרי רובעי – מרכז מסחרי המשרת מספר שכונות : 1. מרכז מסחרי השדרה      2. מרכז מסחרי רמת רבין.

מרכז מסחרי פתוח – מרכז מסחרי קטן המשרת שכונה אחת

מע"ר – לאורך רחוב נשיאי ישראל בכניסה הראשית לעיר ולאורך החלק המערבי של רחוב החרושת  כולל מרכז התחבורה עד רחוב חרמש במזרח.

אזור תעשייה ותיק – בין רחוב מעלה כמון למע"ר ובין כביש 85 לנחל שזור
אזור תעסוקה ומסחר רחוב החרושת 
– לאורך ציר רחוב החרושת בעומק מגרש.
אזורי תעשייה הייטק – 1. בין רחוב המלאכה ובין נחל שזור ובין רחוב מעלה כמון לרחוב יזם    2. פארק המדע בסמוך לכניסה המערבית לעיר.

אזור תעשייה מזרחי – משני צידי כביש 200.

שטחים חקלאיים – כהגדרתם בתב"ע.

בנוסף לאמור במדיניות העיריה על מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראות החלות על מבנה העסק והשימוש בו בתב"ע ובהיתר הבנייה החל עליו.

מבקש רישיון זכור : הדין המחייב הוא על פי התבעו"ת החלות על כל מגרש ומגרש.

פריט תיאור העסק טעון הרישוי דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי מדיניות העירייה
3.1 בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה אסור בכל אזורי העיר

 

דרישות פרטניות מעסקים

קבוצה 3 – חקלאות, בעלי חיים, 3.4 חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי, פריט 3.4 ג'– מכירתם

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל מבקש הרישיון לעמוד בכל הדרישות.
זאת כאמור בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלוונטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הגדרות אזורי העיר לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב"ע)

מבנה מגורים – מבנה המיועד למגורים בלבד.

מבנה מגורים עם חזית מסחרית – מבנה מגורים שקומותיו התחתונות משמשות לעסקי מסחר.

אזור המיועד למסחר – אזור בו מותר מסחר קמעונאי על פי התב"ע.

מרכז מסחרי שכונתי – מרכז מסחרי קטן המשרת שכונה אחת.

מרכז מסחרי רובעי – מרכז מסחרי המשרת מספר שכונות : 1. מרכז מסחרי השדרה      2. מרכז מסחרי רמת רבין.

מרכז מסחרי פתוח – מרכז מסחרי קטן המשרת שכונה אחת

מע"ר – לאורך רחוב נשיאי ישראל בכניסה הראשית לעיר ולאורך החלק המערבי של רחוב החרושת  כולל מרכז התחבורה עד רחוב חרמש במזרח.

אזור תעשייה ותיק – בין רחוב מעלה כמון למע"ר ובין כביש 85 לנחל שזור
אזור תעסוקה ומסחר רחוב החרושת 
– לאורך ציר רחוב החרושת בעומק מגרש.
אזורי תעשייה הייטק – 1. בין רחוב המלאכה ובין נחל שזור ובין רחוב מעלה כמון לרחוב יזם    2. פארק המדע בסמוך לכניסה המערבית לעיר.

אזור תעשייה מזרחי – משני צידי כביש 200.

שטחים חקלאיים – כהגדרתם בתב"ע.

בנוסף לאמור במדיניות העיריה על מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראות החלות על מבנה העסק והשימוש בו בתב"ע ובהיתר הבנייה החל עליו.

מבקש רישיון זכור : הדין המחייב הוא על פי התבעו"ת החלות על כל מגרש ומגרש.

פריט תיאור העסק טעון הרישוי דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי מדיניות העירייה
3.4 ג מכירתם בכל מקום שמותר מסחר למעט:
מבנה מגורים עם חזית מסחרית, מרכז מסחרי שכונתי,

מרכז מסחרי רובעי,  אזורי תעשיית הייטק.

דרישות פרטניות מעסקים
קבוצה 4 – מזון,  4.2 בית אוכל, פריט 4.2 א'– מסעדה, בית קפה, לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל מבקש הרישיון לעמוד בכל הדרישות.
זאת כאמור בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלוונטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הגדרות אזורי העיר לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב"ע)

מבנה מגורים – מבנה המיועד למגורים בלבד.

מבנה מגורים עם חזית מסחרית – מבנה מגורים שקומותיו התחתונות משמשות לעסקי מסחר.

אזור המיועד למסחר – אזור בו מותר מסחר קמעונאי על פי התב"ע.

מרכז מסחרי שכונתי – מרכז מסחרי קטן המשרת שכונה אחת.

מרכז מסחרי רובעי – מרכז מסחרי המשרת מספר שכונות : 1. מרכז מסחרי השדרה      2. מרכז מסחרי רמת רבין.

מרכז מסחרי פתוח – מרכז מסחרי קטן המשרת שכונה אחת

מע"ר – לאורך רחוב נשיאי ישראל בכניסה הראשית לעיר ולאורך החלק המערבי של רחוב החרושת  כולל מרכז התחבורה עד רחוב חרמש במזרח.

אזור תעשייה ותיק – בין רחוב מעלה כמון למע"ר ובין כביש 85 לנחל שזור
אזור תעסוקה ומסחר רחוב החרושת 
– לאורך ציר רחוב החרושת בעומק מגרש.
אזורי תעשייה הייטק – 1. בין רחוב המלאכה ובין נחל שזור ובין רחוב מעלה כמון לרחוב יזם    2. פארק המדע בסמוך לכניסה המערבית לעיר.

אזור תעשייה מזרחי – משני צידי כביש 200.

שטחים חקלאיים – כהגדרתם בתב"ע.

בנוסף לאמור במדיניות העיריה על מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראות החלות על מבנה העסק והשימוש בו בתב"ע ובהיתר הבנייה החל עליו.

מבקש רישיון זכור : הדין המחייב הוא על פי התבעו"ת החלות על כל מגרש ומגרש.

פריט תיאור העסק טעון הרישוי דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי מדיניות העירייה
4.2 א בית קפה, מסעדה לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום בעל עסק, למעט בעל עסק שקבל לכך פטור, יתקין בעסק מערכות לסינון וטיהור אוויר ולמניעת פליטת ריחות מהעסק ויכול להיעזר לצורך כך בעקרונות המופיעים במסמך "דרישות והנחיות עיקריות מקדמיות של המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית כרמיאל
לקבלת רישיון עסק לעניין איכות אויר" (קישור)

במידה וההתקנה שלעיל דורשת הקמת ארובה או מתקן אחר – הנדרשים בהיתר בנייה על פי חוק, יש לקבל היתר בנייה כאמור מאת הרשות.

כל עסק שנוצר בו שמן מאכל משומש, יתקין בשטח העסק מכל ייעודי לאיסוף השמן המשומש. המכל יהיה משולט ויעמוד על מאצרה בנפח 110%. השמן המשומש יפונה לחברה שאושרה לכך על פי דין. אישורי פינוי ואישורי קליטה המעידים על כך שפינה את  השמן המשומש  כאמור  ועל ידי מוביל המאושר על פי דין, יישמרו בעסק למשך 3 שנים  ויוצגו למחלקת איכות סביבה, על פי דרישה.

כל עסק שבמהלך פעילותו נוצרים שפכים המכילים שמנים מינרלים ושומנים יתקין ויפעיל מפריד שומן, בנפח ובטכנולוגיה כזאת שתאפשר לעסק  לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד –  2014 (קישור), אלא אם כן קיבל פטור מהקמה כאמור, מרשות הרישוי.
בעל העסק יתחזק את מפריד השמן/דלק על פי הוראות היצרן ויפנה את תכולת המפריד בתדירות כזאת שתאפשר לעסק  לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד –  2014 .

תכולת המפריד תפונה רק לאתר מאושר על פי דין ועל ידי מוביל המאושר על פי חוק. בעל העסק ישמור קבלות ואישורי פינוי, קליטה והובלה כאמור למשך 3 שנים  בעסקו ויציגם לביקורת לפי דרישת רשות הרישוי.

מפריד שומן  יותקן בתחום העסק בלבד.  בעל עסק המבקש להתקין מפריד שלא בתחום העסק, חייב לקבל אישור מראש ממהנדס העיר.
חל איסור על השמעת מוזיקה והצבת רמקולים מחוץ לעסק למעט מקרים מיוחדים באישור הרשות.
בעל עסק שבו יש טיפול והגשת בשר יעמוד בכל האמור בסעיף  4 –ווטרינריה, בפרק "דרישות כלליות מעסקים"מותר בכל מקום שיש בו מסחר, מע"ר ובאזור תעשייה- בכפוף לקבלת אישור שימוש חורג.

 

דרישות פרטניות מעסקים
קבוצה 5 – מים ופסולת, 5.1, אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים פריט 5.1 ב'– איסופה, הובלתה

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל מבקש הרישיון לעמוד בכל הדרישות.
זאת כאמור בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלוונטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הגדרות אזורי העיר לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב"ע)

מבנה מגורים – מבנה המיועד למגורים בלבד.

מבנה מגורים עם חזית מסחרית – מבנה מגורים שקומותיו התחתונות משמשות לעסקי מסחר.

אזור המיועד למסחר – אזור בו מותר מסחר קמעונאי על פי התב"ע.

מרכז מסחרי שכונתי – מרכז מסחרי קטן המשרת שכונה אחת.

מרכז מסחרי רובעי – מרכז מסחרי המשרת מספר שכונות : 1. מרכז מסחרי השדרה      2. מרכז מסחרי רמת רבין.

מרכז מסחרי פתוח – מרכז מסחרי קטן המשרת שכונה אחת

מע"ר – לאורך רחוב נשיאי ישראל בכניסה הראשית לעיר ולאורך החלק המערבי של רחוב החרושת  כולל מרכז התחבורה עד רחוב חרמש במזרח.

אזור תעשייה ותיק – בין רחוב מעלה כמון למע"ר ובין כביש 85 לנחל שזור
אזור תעסוקה ומסחר רחוב החרושת 
– לאורך ציר רחוב החרושת בעומק מגרש.
אזורי תעשייה הייטק – 1. בין רחוב המלאכה ובין נחל שזור ובין רחוב מעלה כמון לרחוב יזם    2. פארק המדע בסמוך לכניסה המערבית לעיר.

אזור תעשייה מזרחי – משני צידי כביש 200.

שטחים חקלאיים – כהגדרתם בתב"ע.

בנוסף לאמור במדיניות העיריה על מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראות החלות על מבנה העסק והשימוש בו בתב"ע ובהיתר הבנייה החל עליו.

מבקש רישיון זכור : הדין המחייב הוא על פי התבעו"ת החלות על כל מגרש ומגרש.

פריט תיאור העסק טעון הרישוי דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי מדיניות העירייה
5.1 ב איסופה, הובלתה מבקש הרישיון לא יבצע בפסולת הנאספת כל  פעולה של עיבוד, ניצול מיחזור או מיון, אלא רק באתר המורשה לכך על פי כל דין ועל ידי הרשות (במקרה והאתר נמצא בתחומה).

מיכלי פסולת ריקים או מלאים יאוחסנו רק במקום המאושר על ידי הרשות.
מובהר, כי לא יינתן אישור לאחסון מיכלי פסולת כאמור,  בשטח ציבורי.
בעל העסק  יבצע שטיפה וחיטוי של כלי האצירה לפסולת, למעט כלי אצירה לפסולת יבשה, אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות או המשרד להגנת הסביבה.

בעל העסק לא יחנה את רכבו, בתום יום העבודה, אלא במגרש ייעודי שנקבע לצורך כך על ידי הרשות.


דרישות פרטניות מעסקים
קבוצה 5 – מים ופסולת, 5.3, שפכים וקולחין,  פריט 5.3 ג'– הובלתם במיכליות

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל מבקש הרישיון לעמוד בכל הדרישות.
זאת כאמור בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלוונטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".
הגדרות אזורי העיר לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב"ע)

מבנה מגורים – מבנה המיועד למגורים בלבד.

מבנה מגורים עם חזית מסחרית – מבנה מגורים שקומותיו התחתונות משמשות לעסקי מסחר.

אזור המיועד למסחר – אזור בו מותר מסחר קמעונאי על פי התב"ע.

מרכז מסחרי שכונתי – מרכז מסחרי קטן המשרת שכונה אחת.

מרכז מסחרי רובעי – מרכז מסחרי המשרת מספר שכונות : 1. מרכז מסחרי השדרה      2. מרכז מסחרי רמת רבין.

מרכז מסחרי פתוח – מרכז מסחרי קטן המשרת שכונה אחת

מע"ר – לאורך רחוב נשיאי ישראל בכניסה הראשית לעיר ולאורך החלק המערבי של רחוב החרושת  כולל מרכז התחבורה עד רחוב חרמש במזרח.

אזור תעשייה ותיק – בין רחוב מעלה כמון למע"ר ובין כביש 85 לנחל שזור
אזור תעסוקה ומסחר רחוב החרושת 
– לאורך ציר רחוב החרושת בעומק מגרש.
אזורי תעשייה הייטק – 1. בין רחוב המלאכה ובין נחל שזור ובין רחוב מעלה כמון לרחוב יזם    2. פארק המדע בסמוך לכניסה המערבית לעיר.

אזור תעשייה מזרחי – משני צידי כביש 200.

שטחים חקלאיים – כהגדרתם בתב"ע.

בנוסף לאמור במדיניות העיריה על מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראות החלות על מבנה העסק והשימוש בו בתב"ע ובהיתר הבנייה החל עליו.

מבקש רישיון זכור : הדין המחייב הוא על פי התבעו"ת החלות על כל מגרש ומגרש.

פריט תיאור העסק טעון הרישוי דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי מדיניות העירייה
5.3 ג הובלתם במכליות .ביובית תרוקן את תוכנה אך ורק במקום שהותר לכך על ידי תאגיד המים  או במקום מורשה על ידי המשרד להגנת הסביבה. בעל העסק לא יחנה את רכבו, בתום יום העבודה, אלא במגרש ייעודי שנקבע  לצורך כך על ידי הרשות

 

דרישות פרטניות מעסקים
קבוצה 6 – מסחר ושונות, 6.8 קניון,  פריט 6.8 א'– ניהולו

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל מבקש הרישיון לעמוד בכל הדרישות.
זאת כאמור בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלוונטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הגדרות אזורי העיר לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב"ע)

מבנה מגורים – מבנה המיועד למגורים בלבד.

מבנה מגורים עם חזית מסחרית – מבנה מגורים שקומותיו התחתונות משמשות לעסקי מסחר.

אזור המיועד למסחר – אזור בו מותר מסחר קמעונאי על פי התב"ע.

מרכז מסחרי שכונתי – מרכז מסחרי קטן המשרת שכונה אחת.

מרכז מסחרי רובעי – מרכז מסחרי המשרת מספר שכונות : 1. מרכז מסחרי השדרה      2. מרכז מסחרי רמת רבין.

מרכז מסחרי פתוח – מרכז מסחרי קטן המשרת שכונה אחת

מע"ר – לאורך רחוב נשיאי ישראל בכניסה הראשית לעיר ולאורך החלק המערבי של רחוב החרושת  כולל מרכז התחבורה עד רחוב חרמש במזרח.

אזור תעשייה ותיק – בין רחוב מעלה כמון למע"ר ובין כביש 85 לנחל שזור
אזור תעסוקה ומסחר רחוב החרושת 
– לאורך ציר רחוב החרושת בעומק מגרש.
אזורי תעשייה הייטק – 1. בין רחוב המלאכה ובין נחל שזור ובין רחוב מעלה כמון לרחוב יזם    2. פארק המדע בסמוך לכניסה המערבית לעיר.

אזור תעשייה מזרחי – משני צידי כביש 200.

שטחים חקלאיים – כהגדרתם בתב"ע.

בנוסף לאמור במדיניות העיריה על מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראות החלות על מבנה העסק והשימוש בו בתב"ע ובהיתר הבנייה החל עליו.

מבקש רישיון זכור : הדין המחייב הוא על פי התבעו"ת החלות על כל מגרש ומגרש.

פריט תיאור העסק טעון הרישוי דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי מדיניות העירייה
6.8 א ניהולו בקניון בו יש בתי אוכל, יקים בעל העסק ויאפשר התחברות של כל אחד מבתי האוכל, לתשתיות שיאפשרו לעסק לעמוד בתנאי הרישיון שלו, לרבות תשתיות לטיפול בשפכים, תשתיות לטיפול במזהמי אוויר וריחות וכל דרישה אחרת שתידרש מהעסק .

בעל העסק יחזיק את כל התשתיות האמורות לעיל תקינות בכל עת וישמור אישורי בצוע תחזוקה שוטפת למשך שלוש שנים ויציגם לביקורת לפי דרישת רשות הרישוי.
בעל העסק יקצה מקום ייעודי ובו מיכל לשמירת  שמן מאכל משומש, שנאסף מהעסקים שבתחומו.
המכל יהיה משולט ויעמוד על מאצרה בנפח 110%. השמן המשומש יפונה לחברה שאושרה לכך על פי דין. אישורי פינוי ואישורי קליטה המעידים על כך שפינה את  השמן המשומש  כאמור  ועל ידי מוביל המאושר על פי דין, יישמרו בעסק למשך שלוש שנים  ויוצגו למחלקת איכות סביבה, על פי דרישה.
בעל העסק יציב בחדר אשפה מאוורר ומנוקז למערכת הביוב, כלי אצירה לפסולת.
הנחיות בדבר צורת, נפח ומיקומם של כלי האצירה, לרבות הצורך במכולת דחס לאשפה רטובה, מכבש לקרטונים, מיכלי אצירה לפסולת אריזות ופסולת למיחזור, יימסרו לבעל העסק על ידי הרשות, בהתחשב בכמות ואופי העסקים והמבקרים בקניון. הפסולת תפונה על ידי בעל העסק באחריותו ועל חשבונו.
בנקודת חיבור לביוב העירוני של קניון, שיש בו בית אוכל, יותקן מפריד שומן כך שהעסק יעמוד בערכים המצוינים ב"כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) התשע"ד-2014".
בעל העסק  יתקין ויפעיל מפריד שומן, בנפח ובטכנולוגיה כזאת שתאפשר לכל העסקים שבו  לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד –  2014 (קישור).

בעל העסק יתחזק את מפריד השומן על פי הוראות היצרן ויפנה את תכולת המפריד בתדירות כזאת שתאפשר לעסק  לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד –  2014 .

תכולת המפריד תפונה רק לאתר מאושר על פי דין ועל ידי מוביל המאושר על פי חוק. בעל העסק ישמור קבלות ואישורי פינוי, קליטה והובלה כאמור למשך 3 שנים בעסקו ויציגם לביקורת לפי דרישת רשות הרישוי.

על פי תב"ע ייעודית.

 

דרישות פרטניות מעסקים
קבוצה 7 – עינוג ציבורי, נופש וספורט, 7.7 עינוג ציבורי,  פריט 7.7 ו'– דיסקוטק

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל מבקש הרישיון לעמוד בכל הדרישות.
זאת כאמור בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלוונטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הגדרות אזורי העיר לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב"ע)

מבנה מגורים – מבנה המיועד למגורים בלבד.

מבנה מגורים עם חזית מסחרית – מבנה מגורים שקומותיו התחתונות משמשות לעסקי מסחר.

אזור המיועד למסחר – אזור בו מותר מסחר קמעונאי על פי התב"ע.

מרכז מסחרי שכונתי – מרכז מסחרי קטן המשרת שכונה אחת.

מרכז מסחרי רובעי – מרכז מסחרי המשרת מספר שכונות : 1. מרכז מסחרי השדרה      2. מרכז מסחרי רמת רבין.

מרכז מסחרי פתוח – מרכז מסחרי קטן המשרת שכונה אחת

מע"ר – לאורך רחוב נשיאי ישראל בכניסה הראשית לעיר ולאורך החלק המערבי של רחוב החרושת  כולל מרכז התחבורה עד רחוב חרמש במזרח.

אזור תעשייה ותיק – בין רחוב מעלה כמון למע"ר ובין כביש 85 לנחל שזור
אזור תעסוקה ומסחר רחוב החרושת 
– לאורך ציר רחוב החרושת בעומק מגרש.
אזורי תעשייה הייטק – 1. בין רחוב המלאכה ובין נחל שזור ובין רחוב מעלה כמון לרחוב יזם    2. פארק המדע בסמוך לכניסה המערבית לעיר.

אזור תעשייה מזרחי – משני צידי כביש 200.

שטחים חקלאיים – כהגדרתם בתב"ע.

בנוסף לאמור במדיניות העירייה על מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראות החלות על מבנה העסק והשימוש בו בתב"ע ובהיתר הבנייה החל עליו.

מבקש רישיון זכור : הדין המחייב הוא על פי התבעו"ת החלות על כל מגרש ומגרש.

פריט תיאור העסק טעון הרישוי דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי מדיניות העירייה
7.7 ו דיסקוטק המרחב להשמעת מוסיקה כולל כל מערכות ההגברה הקולית יהיה בחלל פנימי של מבנה העסק וללא פתחים כלפי חוץ. במידה וקיימים פתחים כלפי חוץ, הם חייבים להיות סגורים באופן קבוע ובעלי כושר בידוד אקוסטי גבוה.
הכניסה למבנה הדיסקוטק יהיה מסוג "מבואה אקוסטית".

בעל העסק יתקין מד רעש על פי תקנות רישוי עסקים (התקן מד רעש בדיסקוטק ) התש"ן 2014

העירייה רשאית לדרוש התקנת אמצעים להפחת רעש, לרמות הנדרשות בחוק, במידה ויימצאו מטרדי רעש בלתי סביר.

אסור:
במבנה מגורים, במבנה מגורים עם חזית מסחרית, במרכזים מסחריים שכונתיים, מרכזים מסחריים רובעיים ובאזורי תעשיית הייטק.
במע"ר ובאזור תעשייה בכפוף לשימוש חורג.
מותר באזור תעשייה וותיק, אזור תעשייה מזרחי וכן במבני ציבור שהעירייה תאשר להפעיל בהם דיסקוטק.

דרישות פרטניות מעסקים
קבוצה 8 – רכב ותעבורה, 8.4 הסעת נוסעים,  פריט 8.4 ב' – תחנה מרכזית כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל מבקש הרישיון לעמוד בכל הדרישות.
זאת כאמור בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלוונטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הגדרות אזורי העיר לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב"ע)

מבנה מגורים – מבנה המיועד למגורים בלבד.

מבנה מגורים עם חזית מסחרית – מבנה מגורים שקומותיו התחתונות משמשות לעסקי מסחר.

אזור המיועד למסחר – אזור בו מותר מסחר קמעונאי על פי התב"ע.

מרכז מסחרי שכונתי – מרכז מסחרי קטן המשרת שכונה אחת.

מרכז מסחרי רובעי – מרכז מסחרי המשרת מספר שכונות : 1. מרכז מסחרי השדרה      2. מרכז מסחרי רמת רבין.

מרכז מסחרי פתוח – מרכז מסחרי קטן המשרת שכונה אחת

מע"ר – לאורך רחוב נשיאי ישראל בכניסה הראשית לעיר ולאורך החלק המערבי של רחוב החרושת  כולל מרכז התחבורה עד רחוב חרמש במזרח.

אזור תעשייה ותיק – בין רחוב מעלה כמון למע"ר ובין כביש 85 לנחל שזור
אזור תעסוקה ומסחר רחוב החרושת 
– לאורך ציר רחוב החרושת בעומק מגרש.
אזורי תעשייה הייטק – 1. בין רחוב המלאכה ובין נחל שזור ובין רחוב מעלה כמון לרחוב יזם    2. פארק המדע בסמוך לכניסה המערבית לעיר.

אזור תעשייה מזרחי – משני צידי כביש 200.

שטחים חקלאיים – כהגדרתם בתב"ע.

בנוסף לאמור במדיניות העיריה על מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראות החלות על מבנה העסק והשימוש בו בתב"ע ובהיתר הבנייה החל עליו.

מבקש רישיון זכור : הדין המחייב הוא על פי התבעו"ת החלות על כל מגרש ומגרש.

פריט תיאור העסק טעון הרישוי דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי מדיניות העירייה
8.4 ב תחנה מרכזית, כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית העירייה רשאית לדרוש התקנת אמצעים להפחת רעש, לרמות הנדרשות בחוק, במידה ויימצאו מטרדי רעש בלתי סביר. במרכז תחבורה בכניסה הראשית לעיר או על פי תב"ע או תכנית ייעודית סטטוטורית אחרת


דרישות פרטניות מעסקים
קבוצה 8 – רכב ותעבורה, 8.9 מוסך –מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי,
פריט 8.9 א' – מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל מבקש הרישיון לעמוד בכל הדרישות.
זאת כאמור בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלוונטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הגדרות אזורי העיר לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב"ע)

מבנה מגורים – מבנה המיועד למגורים בלבד.

מבנה מגורים עם חזית מסחרית – מבנה מגורים שקומותיו התחתונות משמשות לעסקי מסחר.

אזור המיועד למסחר – אזור בו מותר מסחר קמעונאי על פי התב"ע.

מרכז מסחרי שכונתי – מרכז מסחרי קטן המשרת שכונה אחת.

מרכז מסחרי רובעי – מרכז מסחרי המשרת מספר שכונות : 1. מרכז מסחרי השדרה      2. מרכז מסחרי רמת רבין.

מרכז מסחרי פתוח – מרכז מסחרי קטן המשרת שכונה אחת

מע"ר – לאורך רחוב נשיאי ישראל בכניסה הראשית לעיר ולאורך החלק המערבי של רחוב החרושת  כולל מרכז התחבורה עד רחוב חרמש במזרח.

אזור תעשייה ותיק – בין רחוב מעלה כמון למע"ר ובין כביש 85 לנחל שזור
אזור תעסוקה ומסחר רחוב החרושת 
– לאורך ציר רחוב החרושת בעומק מגרש.
אזורי תעשייה הייטק – 1. בין רחוב המלאכה ובין נחל שזור ובין רחוב מעלה כמון לרחוב יזם    2. פארק המדע בסמוך לכניסה המערבית לעיר.

אזור תעשייה מזרחי – משני צידי כביש 200.

שטחים חקלאיים – כהגדרתם בתב"ע.

בנוסף לאמור במדיניות העיריה על מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראות החלות על מבנה העסק והשימוש בו בתב"ע ובהיתר הבנייה החל עליו.

מבקש רישיון זכור : הדין המחייב הוא על פי התבעו"ת החלות על כל מגרש ומגרש.

פריט תיאור העסק טעון הרישוי דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי מדיניות העירייה
8.9 א מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז) רק באזור תעשייה ותיק ובכפוף לקיומם של חניות מוסדרות בהיקף הנדרש על פי תקן חנייה.

דרישות פרטניות מעסקים
קבוצה 10 – תעשייה, מלאכה, כימיה, מחצבים, 10.8 חומרי חיטוי או ניקוי  פריט 10.8ב' – איחסונם שלא לצורך מכירה במקום

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל מבקש הרישיון לעמוד בכל הדרישות.
זאת כאמור בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלוונטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הגדרות אזורי העיר לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב"ע)

מבנה מגורים – מבנה המיועד למגורים בלבד.

מבנה מגורים עם חזית מסחרית – מבנה מגורים שקומותיו התחתונות משמשות לעסקי מסחר.

אזור המיועד למסחר – אזור בו מותר מסחר קמעונאי על פי התב"ע.

מרכז מסחרי שכונתי – מרכז מסחרי קטן המשרת שכונה אחת.

מרכז מסחרי רובעי – מרכז מסחרי המשרת מספר שכונות : 1. מרכז מסחרי השדרה      2. מרכז מסחרי רמת רבין.

מרכז מסחרי פתוח – מרכז מסחרי קטן המשרת שכונה אחת

מע"ר – לאורך רחוב נשיאי ישראל בכניסה הראשית לעיר ולאורך החלק המערבי של רחוב החרושת  כולל מרכז התחבורה עד רחוב חרמש במזרח.

אזור תעשייה ותיק – בין רחוב מעלה כמון למע"ר ובין כביש 85 לנחל שזור
אזור תעסוקה ומסחר רחוב החרושת 
– לאורך ציר רחוב החרושת בעומק מגרש.
אזורי תעשייה הייטק – 1. בין רחוב המלאכה ובין נחל שזור ובין רחוב מעלה כמון לרחוב יזם    2. פארק המדע בסמוך לכניסה המערבית לעיר.

אזור תעשייה מזרחי – משני צידי כביש 200.

שטחים חקלאיים – כהגדרתם בתב"ע.

בנוסף לאמור במדיניות העיריה על מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראות החלות על מבנה העסק והשימוש בו בתב"ע ובהיתר הבנייה החל עליו.

מבקש רישיון זכור : הדין המחייב הוא על פי התבעו"ת החלות על כל מגרש ומגרש.

פריט תיאור העסק טעון הרישוי דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי מדיניות העירייה
10.8 ב אחסונם שלא לצורך מכירה במקום החומרים יאוחסנו בצורה שתמנע מפגע חזותי רק באזור תעשייה מזרחי.