פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המנין תאריך 24.5.23 דוחות כספיים תאגידים

פרוטוקול מועצת עיר מיום 24.5.2023

פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המנין 19.2.2023 

פרוטוקול מועצת עיר שמן המנין 19.2.2023 

פרוטוקול מועצת עיר מתאריך 25.6.23

פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין 12.9.23