פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מס' 2.22 מיום 06.04.22 (1)

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מס' 2.22 מיום 06.04.22

החלטות הקצאה מישיבת ועדת הקצאות מיום 30.6.21

החלטות הקצאה מישיבת ועדת הקצאות מיום 17.10.21

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין מיום 09.02.22

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מן המניין מס' 1.22 מיום 09.02.22

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מן המניין מס' 1.22 מיום 09.02.22.

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מן המניין מס׳ 3.21 מיום 7.6.2022

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר לא מן המניין מיום 7.6.2022

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מן המניין מיום 2.11.22

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין ועדת ביקורת מיום 2.11.22

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מן המניין 28.12.22