2019:

פרוטקול מאושר מיום 3.2.2019

פרוטוקול מיום 24.03.2019

 פרוטוקול מיום 31.03.2019

פרוטוקול מיום 05.05.2019

 סיכום ישיבה פנימית 26.05.2019

 ועדת תמיכות מספר 5 26.05.2019

2020:

פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 19.01.20

פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 22.01.20

פרוטוקול ועדת תמיכות מספר 3 מיום 01.03.20

פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 4 מיום 31.05.20

פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 5 מיום 11.06.20

פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 6 מיום 17.08.20