2019:

פרוטקול מאושר מיום 3.2.2019

פרוטוקול מיום 24.03.2019

פרוטוקול מיום 31.03.2019

פרוטוקול מיום 05.05.2019

סיכום ישיבה פנימית 26.05.2019

ועדת תמיכות מספר 5 26.05.2019

2020:

פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 19.01.20

פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 22.01.20

פרוטוקול ועדת תמיכות מספר 3 מיום 01.03.20

פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 4 מיום 31.05.20

פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 5 מיום 11.06.20

פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 6 מיום 17.08.20

2021:

פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 01.03.21

פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 14.03.21

פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 24.06.21

פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 14.11.2021

פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 30.12.2021

פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 14.03.2021 – מתוקן (תוקן ביום 30.12.2021)

2022:

פרוטוקול ועדת תמיכות – מיום 06.07.2022

פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 07.02.2022

פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 07.02.2022

פרוטוקול ועדת תמיכות – מיום 16.03.2022

פרוטוקול ועדת תמיכות – מיום 28.04.2022

2023:

פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 4