פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מן המניין 5.21 מיום 01.09.21

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין מיום 20.1.21

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מן המניין 1.21 מיום 20.1.21

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מן המניין 2.21 מיום 03.03.21

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין מיום 01.09.21