פרוטוקול מועצת עיר מן המניין 1.20 מיום 05.02.2020

פרוטוקול מועצת עיר מס' 2.2020.

פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין תכנית מתאר 2040

פרוטוקול מועצת עיר דיון מיוחד בנושאי ביקורת

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין 17.06.2020

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין דוחות כספיים של תאגידים עירוניים מיום 9.9.2020

פרוטוקול מועצת עיר מן במנין מספר 062020 מיום 04.11.2020

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין מיום 04.11.2020