פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מס 8.2016 מיום 19.12.2016

פרוטוקול אישור טלפוני ערבות בנקאית לטובת עמותת פסטיבל המחולות הארכה

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מס 7.2016 מיום 16.11.2016

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין מיום 25.9.2016

אסיפה כללית של עמותת פסטיבל כרמיאל מיום 7.9.16

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מס 6.2016 מיום 7.9.2016

פרוטוקול דיון מיוחד מיום 7.9.2016 ועדת ביקורת ודוח מבקר

פרוטוקול אישור טלפוני מיום 28.08.2016

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מס 5.2016 מיום 29.6.16

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מס 4.2016 מיום 15.5.2016

הערות לפרוטוקול מועצת עיר מיום 6.4.2016

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מס 3.2016 מיום 6.4.2016

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מס 2.2016 מיום 2.3.2016

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מס 1.2016 מיום 3.2.2016

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין מיום 03.02.2016 אישור תקציב פיתוח 2016