נושאי אכיפהדגשים
עבודה ו/או שימוש אסורים המהווים עבירה "בנסיבות מחמירות" על-פי סעיף 243(א) ו-(ד) לחוקבניה ו/או שימוש אסורים המבוצעים בין היתר במקרקעין הבאים:
1. מקרקעין שהם גן לאומי או שמורת טבע, או מקרקעין המיועדים בתכנית לגן לאומי, לשמורת טבע או ליער;
2. מקרקעין המיועדים בתכנית לשטחים ציבוריים פתוחים.
שטחים ציבוריים פתוחים - בניה ו/או שימוש אסורים בשטחים המיועדים לרווחת הציבור (דרכים, מבני ציבור, שטחים פתוחים וכיו"ב); חסימה או פגיעה אחרת בגישה לשטחים המיועדים לרווחת ולשימוש הציבור; בניה ו/או שימוש שלא כדין המבוצעים בנסיבות של הסגת גבול או השתלטות על מקרקעין של צד ג', רכוש משותף וכיו"ב) – לרבות שטחים פתוחים המיועדים לפיתוח עירוני בהווה או בעתיד, למשל בתחום דרך.
בניה ו/או שימוש אסורים בהיקף נרחב או בנראות גבוהה פיזית או ציבוריתיש לתת עדיפות באכיפה במקרים הבאים:
1. המבנה כולו לא חוקי.
2. בניה שלא כדין בהיקף של 20 מ"ר ומעלה (שטחים עיקריים).
3. הבנייה אינה תואמת תכנית ופוגעת במרקם התכנוני, נוגדת מגמות תכנון קיימות ומסכלת תכנון, או פוגעת באפשרות התכנון באזור שאין בו עדיין תכנון אך יש בו צפי עתידי לתכנון.
בניה ו/או שימוש אסורים למטרות כלכליות או מסחריותיש לתת עדיפות באכיפה בפרט לבאות:
א. בניה לא חוקית על ידי קבלנים ויזמים כחלק מפעילותם העסקית.
ב. בתי עסק, מפעלים וכיו"ב הפועלים בניגוד לייעוד המקרקעין על פי התכנית החלה במקום (שימוש חורג").
ג. הגדלת מספר יחידות הדיור, לרבות באמצעות פיצול דירות, תוספת יחידת דיור או תוספת יחידה ברכוש משותף.
בניה ו/או שימוש אסורים המסכנים את שלום או בטחון הציבור ו/או יוצרים מטרד משמעותי לציבור (סיכון תחבורתי, מכשולים, אספקט בטיחותי אחר, פגיעה בחזות היישוב ובאופיו וכיו"ב)יש לתת עדיפות לאכיפה נגד מבנים ושימושים המסכנים את בטחון הציבור ושלומו מבחינה בטיחותית באופן משמעותי, או היוצרים מטרד או מפגע משמעותי אחר.
בניה ו/או שימוש אסורים במקרים המתאימים ועל-פי שיקול דעת התביעה יוגש גם כתב אישום, כאשר יש לתת עדיפות לחקירה ולהעמדה לדין, בין היתר בהתאם לבאות:
א. היקף הבנייה/השימוש וחומרת העבירה.
ב. סיכויי הכשרתה, הפעולות שננקטו לקבלת היתר והצפי לקבלתו.
ג. מידת הציות לצווים המנהליים או השיפוטיים ואופן כיבודם.
אי קיום צווים שיפוטיים ומנהליים 1. תיקון 116 קבע כי אי קיום של צו שיפוט ומנהלי – מהווה עבירה על החוק (סעיף 246 לחוק).
2. יש לערוך בקרה אחר קיום צווים שיפוטיים ומנהליים ולנקוט בהליכים כלפי מפרי צווים.
3. ככלל, יש לתת עדיפות לאכיפה במקרים בהם בנוסף לאי-קיום צווים שיפוטיים ישנן עבירות נוספות משמעותיות, למשל בניה שלא כדין נוספת וכיו"ב, בהתאם לשיקולים ולפרמטרים הקבועים בהנחיות הפרקליטות בנושא זה.
4.מדיניות האכיפה והענישה בעבירות אלה תהיה מחמירה בהתאם להלכה הפסוקה ולתפישה לפיה מדובר בעבירה חמורה הפוגעת בשלטון החוק ובתפיסת הסדר החברתי, ושיש בביצועה משום הפגנת זלזול בחוק ובמערכת אכיפת החוק.
שימוש אסור בעבירת בניה שהתיישנהאסורים בבניה שלא כדין הנוגדת תכנית, ופוגעת במרקם התכנוני או מסכלת תכנון, בהתאם לסדר העדיפות המפורט לעיל.
כאשר עבירת הבנייה התיישנה והשימוש תואם את התכנית החלה במקום, יש לתת עדיפות לאכיפה כאשר ישנה הגדלה של מספר יחידות הדיור, בניגוד להוראות התכנית, לרבות באמצעות פיצול דירות, תוספת יחידת דיור או תוספת יחידה בשטח משותף, באופן שהשימוש כבר איננו תואם למעשה את התכנון החל במקום.
במקרים בהם עבירות הבנייה התיישנו והשימוש תואם את התכנית החלה במקום, האכיפה תיעשה בהתאם לאמות המידה הכלליות הנוהגות באכיפה בתחום התכנון והבנייה, כאשר בין היתר יישקלו הפרמטרים כמפורט בעקרונות המנחים ובכלל זה
מידת הפגיעה שיש בהמשך השימוש שלא כדין בשלטון החוק ובאמון הציבור במערכות אכיפת החוק.