מטרת הנוהל

נוהל זה נועד להסדיר מתן תמיכות, במישרין או בעקיפין, מאת רשויות מקומיות למוסדות ציבור שונים הפועלים, ככלל, בתחומה המוניציפלי של הרשות בנושאי חינוך, תרבות, דת, מדע, אמנות, רווחה, בריאות, ספורט וכיוצא באלה וזאת כאשר הפעילות המתבצעת על ידי מוסד הציבור הנתמך היא במסגרת תפקידיה וסמכויותיה של הרשויות המקומית, בהתאם לדיני השלטון המקומי.

הרכב הועדה המקצועית:

  • מנכ"ל העירייה – ד"ר שולה מנחם
  • גזבר העירייה – ראש מינהל כספים, ענת חנה לנקסנר
  • יועץ משפטי לעירייה – עו"ד מאיר עובדיה