ממונה נגישות ברשות:גלעד וונא-ישראלי, סגן מהנדס העיר

לפנייה במייל:gilad_vi@karmiel.muni.il

לפנייה טלפונית: 04-9085690