ממונה נגישות ברשות:ענת דרור שרף, אדריכלית העיר

לפנייה במייל:anat_d@karmiel.muni.il

לפנייה טלפונית: 04-9085508