מסמכים לצירוף בנוסף לטופס הבקשה המלא והחתום

קישור לטופס הבקשה (סעיף 9)

תעודת רישום תאגיד, תקנון, תזכיר, אישור ניהול תקין, אישור ניהול חשבונות בנק, אישור חתום בדבר מורשה חתימה, אישור מעמד במשרדי מע"מ, אישור ניכוי מס במקור, אישור ניהול פנקסי חשבונות, דו"ח כספי מבוקר/מסוקר, מאזן בוחן, דו"ח מילולי, אישור בדבר הוצאות הנהלה וכלליות, מסמך בדבר 5 מקבלי שכר גבוה, הצעת תקציב/תקציב מאושר, כתב הסכמה למסירת פרטי חשבון בנק, הרשאה בלתי חוזרת לרשות, כתב התחייבות כתב הסכמה למסירת פרטי חשבון בנק, הרשאה בלתי חוזרת לרשות, כתב התחייבות, תצהיר עמותות.

 

הועדה המקצועית לא תדון בבקשות תמיכה אשר תוגשנה מבלי שמולאו כהלכה כולל טפסי הבקשה ו/או מבלי שצורפו כל המסמכים הרלוונטיים לבקשת התמיכה.

הועדה רשאית בכל עת לדרוש מכל מוסד ציבור, המבקש תמיכה, פרטים או מסמכים נוספים, כפי שייראה לה, לצורך הדיון בבקשה.

פירוט בדבר המסמכים הנדרשים:

 1. טופס הבקשה יוגש מלא כולל הנספחים חתום ע"י עו"ד/רו"ח ומורשה חתימה ע"פ צורך.
 2. אישור חתום ע"י הבנק על ניהול חשבונות בנק התואמים למוצהר בטופס הבקשה.
 3. אישור חתום ע"י עו"ד בדבר מורשה חתימה בעמותה.
 4. אישור תקף מרשם העמותות על ניהול תקין.
 5. אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות.
 6. אישור תקף על ניכוי מס במקור.
 7. אישור מעמד המוסד במשרדי מע"מ.
 8. תקציב מאושר / הצעת תקציב לסניף כרמיאל לשנה הנוכחית חתום ע"י מורשה חתימה הכולל פירוט הכנסות והוצאות.
 9. דו"ח כספי מבוקר חתום ע"י רו"ח של השנה הקודמת לשנה שעברה (שנתיים אחורה).
 10. דו"ח כספי מסוקר חתום ע"י רו"ח או מאזן בוחן חתום ע"י מורשה חתימה, לשנה הקודמת (מוגבל ל- 12 חודשים).
 11. אישור חתום ע"י רו"ח בדבר עמידה בתקרת הוצאות ההנהלה וכלליות חתום ע"י רו"ח של השנה הקודמת לשנה שעברה (שנתיים אחורה).
 12. מסמך חתום ע"י רו"ח בדבר חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה של השנה הקודמת לשנה שעברה (שנתיים אחורה).
 13. דו"ח מילולי חתום ע"י מורשה חתימה של השנה הקודמת לשנה שעברה (שנתיים אחורה).
 14. תעודה על רישום התאגיד – חתום ע"י רשם העמותות.
 15. מסמכי יסוד של המוסד – תקנון, תזכיר – חתום.
 16. מסמך חתום בדבר פעילות העמותה, חזון ומטרותיה.
 17. תצהיר עמותות חתום.
 18. יש לצרף מסמך חתום בהתאם לסוג העמותה המבקשת תמיכה לפי הפירוט הנ"ל:

ארגוני ותנועות נוער

יש לצרף מסמך ובו פירוט של הסניפים בהם מתקיימת פעילות בעיר ופירוט מספר המדריכים בסניף.

עמותות סיוע, עולים ונשים

ש לצרף מסמך ובו פירוט של הסניפים בהם מתקיימת פעילות בעיר, פירוט מספר המשתתפים וריכוז שעות הפעילות השבועיות של העמותה בכרמיאל.

עמותות ספורט

ספורט קבוצתי : יש לצרף מסמך ובו פירוט של מספר הקבוצות המתחרות, מספר קבוצות הנשים מתוך סך הקבוצות, ציון רמה/ ליגה/ דרג הגבוה ביותר בו יש ייצוג של הקבוצות הכרמיאליות.

ספורט יחידני : יש לצרף מסמך ובו פירוט של מספר הספורטאים המתחרים, מספר הנשים מתוך סך הספורטאים, ציון רמה/ ליגה/ דרג הגבוה ביותר בו יש ייצוג של הספורטאים הכרמיאליים.