להלן כל המידע הרלוונטי למכרז:

פרטי המכרז

עדכון מועד הגשת ההצעות מכרז 11.21

תשובות ושאלות 112021

לרכישת המכרז