להלן כל המידע הרלוונטי למכרז:

פרטי המכרז

עדכון מועד הגשת ההצעות מכרז 10.21

תשובות ושאלות 102021

לרכישת המכרז