מס' המכרזהנושאמועד הגשהטופסי המכרזלינק לרכישת טופסי המכרז
קול קוראליועצים להקמת בית חולים בכרמיאל

פרטי המכרז
כתב כמויות פרטי המכרז
12/22שירותי טלפוניה פרטי המכרז
12/22לשירותי טלפוניה IPT מנוהלים ומוקדים עירוניים כולל שירותי תחזוקה 18.9.22 בשעה 13:00

פרטי המכרז לחץ כאן
11/22מסמך הבהרות למסמך שאלות ותשובות
11/22שאלות ותשובות למכרז כ"א לליווי בהסעותלמסמך שאלות ותשובות
11/22 כ"א לליווי בהסעות עבור עיריית כרמיאל 18.9.22 בשעה 13:00 פרטי המכרז לחץ כאן