מבקר העירייה: רו"ח יוסי אבן צור

מזכירת המבקר: שירן ג'ון רודי

קבלת קהל: בתיאום מראש​

 

יעוד

מבקר העירייה פועל מכוח פקודת העיריות המגדירה את תפקידיו ואת דרכי עבודתו: לבדוק אם פעולות העירייה נעשו כדין בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.

תחומי אחריות

  • לבדוק אם פעולות העירייה וכל  גוף עירוני מבוקר*, לרבות פעולות לפי חוק תכנון והבניה,  התשכ"ה – 1965, נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
  • לבדוק את פעילות עובדי העירייה.
  • לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעירייה מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
  • לבקר את הנהלת חשבונות העירייה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי העירייה ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.
  • לבדוק אם תוקנו הליקויים שעליהם הצביע מבקר העירייה או מבקרים חיצונים אחרים.

 

גוף עירוני מבוקר – המועצה הדתית, התאגידים וכן כל גוף נתמך או מתוקצב למעלה מ- 10% מתקציבו ו/או גוף אשר העירייה משתתפת במינוי הנהלתו.

 

שםתפקיד מספר טלפוןמייל
יוסי אבן צורמבקר העירייה04-9085572even_z@karmiel.muni.il
שירן ג'ון רודימזכירת מבקר העירייה04-9085572shiranjr@karmiel.muni.il
דוח מבקר העיריה לשנת 2020
דוח מבקר העיריה לשנת 2019
דוח מבקר העירייה לשנת 2018
דוח מבקר העירייה לשנת 2017
דוח מבקר העירייה לשנת 2016
דוח מבקר העירייה לשנת 2015