המחלקה לחינוך יסודי אחראית ליישום חוק חינוך חובה במוסדות החינוך בעיר.

המחלקה מטפלת בעשרה בתי ספר בחינוך היסודי בתוך כך, בתי ספר ממלכתיים, ממלכתיים דתיים ומסגרות חינוך מוכרות שאינן רשמיות.

אחריות:
להפעלת מוסדות החינוך ברמת הארגון השוטף, התקצוב, האחזקה ובתוך כך:
  • עבודה על-פי תכנית עבודה שנתית
  • ארגון רישום התלמידים לבתי-הספר, טיפול בבקשות העברה
  • ריכוז פורום מנהלים
  • הובלה וליווי פרויקטים חינוכיים ותכניות לימודים
  • טיפול בתקציבי מוסדות החינוך במסגרת תכנית הניהול העצמי ותקציבים ייעודיים
  • ליווי והובלת יוזמות לשותפות הורית מעורבות בקהילה פעילויות בחופשת הקיץ, תכניות חוץ בית-ספריות: "חינוך לפסגות", "עזריאלי", "חינוך לבריאות", "חונכות", "סל-תרבות".
  • שותפות בצוותי חשיבה לבינוי בתי-ספר חדשים
  • ריכוז וועדת החינוך העירונית
  • שילוב החינוך בפרויקטים עירוניים: עדליידע
  • תכניות רווחה חינוכית

קבלת קהל בתיאום מראש בטלפון: 04-9085603