נחקק בשנת תשנ"ח-1998 נכנס לתוקפו בחודש מאי 1999, תכליתו היא להנהיג בישראל את מהפכת השקיפות באשר לפעולת הרשויות הציבוריות, ובכללן הרשויות המקומיות. החוק מכיר בזכותם החוקית של אזרחי ישראל או תושביה לקבל מרשויות ציבוריות מידע בעל אופי ציבורי, הנמצא במאגרי הרשות, ולעיין במסמכיה של הרשות הציבורית.
בהתאם לחוק חופש המידע מונתה בעיריית כרמיאל ממונה על העמדת מידע לרשות הציבור על הטיפול בבקשות לקבלת המידע ועל יישום הוראות החוק.

שם הממונה: אדר גלסברג

אחראית נושא תחום תיאום ובקרה לשכת מנכ"ל

טל': 04-9085780

פקס: 04-9085630

מייל: adar_g@karmiel.muni.il

נוהל הגשת בקשה למידע והטיפול בבקשה

בקשה לקבלת מידע תוגש בכתב לממונה, מתן המידע מותנה בתשלום אגרת בקשה, אגרת טיפול ואגרת הפקה.
התשובה תינתן תוך 30 יום והממונה רשאי להאריך מועד זה בהודעה מנומקת בכתב. המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות הציבורית, ואין הרשות חייבת לעבד את המידע לצרכיו של המבקש.
הממונה יאשר או ידחה באופן חלקי או מלא את העברת המידע בהתאם לסעיפים הכתובים בחוק.

אגרות

שר המשפטים התקין תקנות הקובעות את גובה האגרות בעד בקשה לקבלת מידע ובעד הפעולות הכרוכות באיתור המידע המבוקש ומסירתו. קביעת האגרות נעשתה תוך התחשבות בסוגים השונים של המידע ושל הפונים לקבלתו.  מעבר לתקנות חוק חופש המידע- אגרות

 

לתשלום אגרת הבקשה 20 ש"ח בכרטיס אשראי ניתן לשלם גם בקופת העירייה.

לאחר תשלום אגרת הבקשה והגשת הבקשה לקבלת המידע, תתבצע הערכה של כמות המידע הנדרש וחישוב אגרת ההפקה, במידה וישנה – ישלח למבקש/ת המידע דרישה לתשלום הנוסף (אגרת הפקה).

לתשלום אגרת הפקה 0.2 ש"ח לכל עמוד צילום/מחשב