פרוטוקולים ועדת כספים

מהות הועדה

ועדת הכספים הינה ועדת חובה בעיריות ועדת רשות במועצות מקומיות ואזוריות. תפקיד הועדה לדון בנושאים כספיים העומדים על סדר יומה של מועצת הרשות כמו: תקציב רגיל ופיתוח, תקציבי מילואים, תקציב ותקן המבקר, דוחות כספיים, הלוואות ואשראי, ארנונה ועוד. ללבן נושאים אלו ולהגישן לדיון ולאישור במועצת הרשות.

 

הודעה לציבור בדבר פנייה למתן מלגות לספורטאים בכרמיאל

דרישות לקבלת מלגה לספורטאים מצטיינים

תבחינים למתן מלגה לספורטאים מצטיינים

טופס בקשה לקבלת מלגה לספורטאים מצטיינים

 

הרכב הועדה

שםתפקידהרכב סיעתיממלא מקום
יואב קלייןיו"ררק כרמיאל
טניה מזרסקיחבר מועצהרק כרמיאל
פנחס סירוקהחבר מועצהיחדאוריאל מלכא
חיים שוקרניחבר מועצהרק כרמיאלאליסה דריקר מן
קורן נויימרקחבר מועצההליכוד
לימור מזורחבר מועצההתחדשות
גיא מרציאנוחבר מועצהטברותם ינאי