על אף האמור לעיל במקרה של בניה או שימוש העלולים להוות סכנה לשלום הציבור ולבטיחותו ו/או היוצרים הפרעה משמעותית מבחינה אדריכלית ו/או תכנונית ו/או מטרדים ו/או הפרעה לסדר הציבורי, ובהמלצת מהנדס העיר תישקל נקיטה בהליך פלילי.

כשמדובר במספר עבירות מהרשימה יחדיו, באותו נכס, או על ידי אותו נאשם ועל אף האמור לעיל יינקט הליך פלילי.

כאשר מדובר בעבריין שזו איננה העבירה הראשונה שביצע, או שהוא אינו שועה להתראות פעם אחר פעם, יינקטו הליכים פליליים, על אף האמור לעיל.