בהתאם לחוק העזר העירוני (העמדת רכב וחנייתו) התשע"ט 2019 לא תותר חניית משאיות – שמשקלן הכולל עולה על  10,000 ק"ג וכן אוטובוסים (להלן: "רכב כבד") ברחבי העיר לאחר השעה 22:00 ועד השעה 06:00 שלמחרת.

החניונים אשר יועמדו לרשות נהגי הרכבים הכבדים הם:

חניון המשאיות- הממוקם בכניסה המערבית לעיר (יש להסדיר תו המאפשר חניה, תינתן אפשרות לחניית רכבים פרטים בחניון זה)

חניון האמפי- בצמוד לאמפי תיאטרון.

תשומת ליבכם, כי היה וימצא רכב כבד החונה במקום אסור כאמור לעיל, צפוי בעל הרכב ו/או המחזיק בו לעונשים הקבועים בחוק ובכלל זה קבלת הודעת קנס ו/או כתב אישום.