1. התכנית תהיה חתומה בידי הקבלן, אשר מונה ע"י בעל ההיתר בהתאם לסעיף 71 (א)(2)
  2. תכנית ארגון אתר תערך ברמת פירוט של 1:100, תהיה על רקע מפת מדידה להיתר ותכלול את כל המרכיבים האלו:

2.1    מיתאר המבנה המתוכנן:

2.2   גידור האתר ( גדר קשיחה ואטומה ) כולל סוג החומר ( איסכורית ) , גובה גדר ( לא יקטן מ- 2.0 מ' ). הגדר תהיה חלקה וללא בליטות וללא מפגע העלול לסכן את הולכי רגל.

2.3   סימון מקום שער כניסה / יציאה לרכש ולהולכי רגל, כולל רוחבם וגובהם.

2.4   סימון מיקום התקנת שלט אתר בניה בחזית הראשית/ בכניסה לאתר  במקום הבולט לעין ועליו פרטים של בעל ההיתר, קבלן מבצע שלד, אחראי לביצוע השלד, אחראי לביקורת הביצוע כגון: שם מלא, מספר רישיון,

מספרי טלפון.

2.5   סימון מבנים קיימים ומקומות מאוכלסים בסמיכות לאתר ובמיוחד מבני ציבור, רשת חשמל, מערכת מים, ביוב, כבישים ודרכים ציבוריות, שצ"פים, שפ"פים.

2.6   סימון מיקום חפירה ואחסון עבודות עפר.

2.7   סימון מבנים לאחסון, שטחי התארגנות, חניה זמנית, כולל גודלם.

2.8   סימון מבנים ורכיבים להריסה או פינוי.

2.9   סימון מיקום חיבור אתר בניה לתשתיות לצורכי בניה ( שעוני מים וחשמל ). ארונות חשמל יהיו סגורים ונעולים, ללא אפשרות גישה לאנשים שאינם מורשים לכך.

2.10  פתרון להגנת על הולכי רגל מפני נפילת חפצים ורכיבים ( גגונים ) . במידה ואין צורך בגגונים נדרש לכתוב בתכנית אין צורך בגגון.

2.11  סימון מיקום גנרטור זמני ,במידה ויידרש שימוש בו באתר, הוא יהיה מושתק.

2.12  מיקום להצבת שירותים כימיים/ ביולוגיים.