הממונה על פניות ציבור: יפה רז

טלפון: 04-9085503

מייל:  Yafar@karmiel.muni.il

 

בשנת 2008 נתקבל בכנסת חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור) התשס"ח 2008, המסדיר את נושא תפקיד הממונה על תלונות הציבור ברשויות המקומית על פי דין.

פעילותה של הממונה על פניות הציבור מתבססת על קשר אינטנסיבי בינה לבין יחידות העירייה השונות בניסיון לפתור בעיות עירוניות שעולות לטיפול באמצעות פניות התושבים.

מיסוד היחידה לפניות הציבור בפעילות העירייה מהווה תהליך חשוב בתפיסה הניהולית המלווה את עיריית כרמיאל לפיה התושב הוא גורם מרכזי ובעל השפעה על הפעילות העירונית.

כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור.

התלונה תתברר ע"י הממונה, רק במידה שיחידות העירייה טיפלו בתלונה באופן שאינו משביע את רצון התושב ועדיין התושב סבור שיש ממש בתלונתו.

במקרה של תלונה / פניה ראשונית הנוגעת לעבודת העירייה, יפנה התושב למוקד 106 או ליחידה הרלוונטית.

קיימת האפשרות להפנות פניה / תלונה ראשונית למנהלת פניות הציבור באגף לפניות ציבור וקהילה.

פניה / תלונה ראשונית של תושב שהופנתה לאגף תעביר הממונה על תלונות הציבור לטיפול מוקד 106 / טיפול היחידות בעירייה, תוך יידוע התושב ותשובה תועבר עם סיום הטיפול.

 

כיצד מגישים תלונה:

תלונה לממונה על תלונת הציבור ניתן להגיש בכתב באמצעות מייל ודואר רגיל, לא ניתן להגיש תלונה באמצעות שיחת טלפון.

הגשת תלונה בע"פ תתאפשר רק בהתייצבות במשרד הממונה על תלונות הציבור.

חשוב לצרף לתלונה העתקים קודמים של פניות המתלונן לגוף אליו פנה בצירוף תשובות שהתקבלו, החלטות בנושא וניירת רלוונטית אחרת.

הממונה על תלונות הציבור לא תטפל בתלונות שבירורן מתקיים בבית משפט ואינה מהווה תחליף לגופי פישור אחרים, אלא היא גוף נוסף המקיים שירות עבור ולמען התושב.

מדיניות הממונה על תלונות הציבור הינה טיפול יעיל, מהיר ובזמן תוך הישענות על עקרונות השיוויון והצדק.