טלפון: 04-9085674
פקס: 04-9085669

 

קישור לאתר הועדה

לפני ביצוע של עבודת בניה או פיתוח, יש לפנות לוועדה המקומית על מנת לקבל הנחיות באשר לתהליך הרישוי הנדרש לעבודות אלה. לאחר שמוגשת בקשה להיתר היא נידונה ע"י מליאת הועדה או ברשות רישוי. לאחר שמתמלאים התנאים להיתר ומתקבל היתר ניתן להתחיל בבניה.
עם גמר הבניה יש לפנות לקבל אישור לאכלוס או שימוש במבנה ממחלקת הפיקוח על הבניה אשר אמונה על אכיפת החוק ומניעת בנייה ללא היתר.

הוועדה המקומית לתכנון ובניהתקציר מדיניות האכיפה מעודכן לתאריך 30.6.2020

 


                                                               


טפסים ונהלים

הנחיות להגשת תוכניות ופרטים להיתר

הנחיות לפטור מהיתר

רוצים לבנות – חוברת מידע

טופס תשלום אגרה לקבלת מידע להיתר (בנייה)