קישור לאתר הועדה

לפני ביצוע של עבודת בניה או פיתוח, יש לפנות לוועדה המקומית על מנת לקבל הנחיות באשר לתהליך הרישוי הנדרש לעבודות אלה. לאחר שמוגשת בקשה להיתר היא נידונה ע"י מליאת הועדה או ברשות רישוי. לאחר שמתמלאים התנאים להיתר ומתקבל היתר ניתן להתחיל בבניה.
עם גמר הבניה יש לפנות לקבל אישור לאכלוס או שימוש במבנה ממחלקת הפיקוח על הבניה אשר אמונה על אכיפת החוק ומניעת בנייה ללא היתר.

הודעה על יציאה לפגרת קיץ 2021

הוועדה המקומית לתכנון ובניהתקציר מדיניות האכיפה מעודכן לתאריך 30.6.2020

קבלת קהל בועדה לתכנון ובניה


                                                               


טפסים ונהלים

הנחיות להגשת תוכניות ופרטים להיתר

הנחיות לפטור מהיתר

רוצים לבנות – חוברת מידע

טופס תשלום אגרה לקבלת מידע להיתר (בנייה)