תקציר מדיניות האכיפה – כללי

 1. לשמירת שלטון החוק בתחום התכנון והבנייה נודעת חשיבות מיוחדת. הנצחתם של מבנים שהוקמו בניגוד לתוכנית או ללא היתר ובפרט לאורך זמן, חותרת תחת שלטון החוק ופוגעת בעיקרון כיבוד הדין וישומו. היא אף מכרסמת באמון הציבור במערכת אכיפת החוק בראותו את עבירות הבנייה מונצחות לעיני כל, בבחינת איש הישר בעיניו יעשה ואף עלולה בעקיפין לעודד עשיית דין עצמי. האחריות לקיום הוראות דיני התכנון והבנייה במרחב התכנון המקומי מוטלת על הוועדה, והיא חייבת ונדרשת על פי החוק לפעול תוך עצמאות מלאה, לאכיפת קיום הוראות דיני התכנון והבנייה בתחומה.

2. על אף חשיבותה הרבה של אכיפת דיני התכנון והבנייה, הלכה למעשה היא אינה ניתנת למימוש מידי בכל החזיתות הקיימות. עומדים ביסוד כך טעמים רבים, ביניהם ניתן למנות כוחות האכיפה המוגבלים הנתונים בידי הועדות המקומיות, הנובעים ממגבלות של תקציב, כח אדם, היערכות ועוד, ומנגד – ההיקף הגדול, של הפרות החוק הקיימות בישראל בהקשר של דיני התכנון והבנייה.

מצב זה מחייב את הוועדה לקבוע מדיניות אכיפה ולהציב סדרי עדיפויות לאכיפת דיני התכנון והבנייה במרחב התכנון שבתחום סמכותה. סדרי עדיפויות אלה מתבססים על מערכת מורכבת של שיקולים ענייניים ואמות מידה. אמות המידה נקבעות על פי נסיבות ותנאים קונקרטיים קיימים המשפיעים על קביעת סדרי העדיפויות, הן במישור הלאומי, הן במישור המרחבי ברמת מרחב התכנון המקומי של הוועדה והן במישור הפרטני בהתאם לנסיבותיו הספציפיות של כל מקרה ומקרה.

מדיניות הפיקוח והתביעה – הלכה למעשה

כל אימת שמתגלית בנייה או שימוש בלתיחוקיים לכאורה הנמצאים בשלבי ביצוע, יש לנקוט באמצעים להפסקתם בדרך המהירה והיעילה ביותר. קביעת עובדות בשטח כובלת את ידי בית המשפט ו/או הוועדה המקומית ומהווה גורם המקשה על הריסת בנייה או הפסקת שימוש בלתיחוקיים. ככלל תינתן עדיפות להוצאת צווים מנהליים טרם אכיפה שיפוטית.

פירוט סדר העדיפות באכיפה

נושאי אכיפהדגשים
עבודה ו/או שימוש אסורים המהווים עבירה "בנסיבות מחמירות" על-פי סעיף 243(א) ו-(ד) לחוקבניה ו/או שימוש אסורים המבוצעים בין היתר במקרקעין הבאים:
1. מקרקעין שהם גן לאומי או שמורת טבע, או מקרקעין המיועדים בתכנית לגן לאומי, לשמורת טבע או ליער;
2. מקרקעין המיועדים בתכנית לשטחים ציבוריים פתוחים.
שטחים ציבוריים פתוחים - בניה ו/או שימוש אסורים בשטחים המיועדים לרווחת הציבור (דרכים, מבני ציבור, שטחים פתוחים וכיו"ב); חסימה או פגיעה אחרת בגישה לשטחים המיועדים לרווחת ולשימוש הציבור; בניה ו/או שימוש שלא כדין המבוצעים בנסיבות של הסגת גבול או השתלטות על מקרקעין של צד ג', רכוש משותף וכיו"ב) – לרבות שטחים פתוחים המיועדים לפיתוח עירוני בהווה או בעתיד, למשל בתחום דרך.
בניה ו/או שימוש אסורים בהיקף נרחב או בנראות גבוהה פיזית או ציבוריתיש לתת עדיפות באכיפה במקרים הבאים:
1. המבנה כולו לא חוקי.
2. בניה שלא כדין בהיקף של 20 מ"ר ומעלה (שטחים עיקריים).
3. הבנייה אינה תואמת תכנית ופוגעת במרקם התכנוני, נוגדת מגמות תכנון קיימות ומסכלת תכנון, או פוגעת באפשרות התכנון באזור שאין בו עדיין תכנון אך יש בו צפי עתידי לתכנון.
בניה ו/או שימוש אסורים למטרות כלכליות או מסחריותיש לתת עדיפות באכיפה בפרט לבאות:
א. בניה לא חוקית על ידי קבלנים ויזמים כחלק מפעילותם העסקית.
ב. בתי עסק, מפעלים וכיו"ב הפועלים בניגוד לייעוד המקרקעין על פי התכנית החלה במקום (שימוש חורג").
ג. הגדלת מספר יחידות הדיור, לרבות באמצעות פיצול דירות, תוספת יחידת דיור או תוספת יחידה ברכוש משותף.
בניה ו/או שימוש אסורים המסכנים את שלום או בטחון הציבור ו/או יוצרים מטרד משמעותי לציבור (סיכון תחבורתי, מכשולים, אספקט בטיחותי אחר, פגיעה בחזות היישוב ובאופיו וכיו"ב)יש לתת עדיפות לאכיפה נגד מבנים ושימושים המסכנים את בטחון הציבור ושלומו מבחינה בטיחותית באופן משמעותי, או היוצרים מטרד או מפגע משמעותי אחר.
בניה ו/או שימוש אסורים במקרים המתאימים ועל-פי שיקול דעת התביעה יוגש גם כתב אישום, כאשר יש לתת עדיפות לחקירה ולהעמדה לדין, בין היתר בהתאם לבאות:
א. היקף הבנייה/השימוש וחומרת העבירה.
ב. סיכויי הכשרתה, הפעולות שננקטו לקבלת היתר והצפי לקבלתו.
ג. מידת הציות לצווים המנהליים או השיפוטיים ואופן כיבודם.
אי קיום צווים שיפוטיים ומנהליים 1. תיקון 116 קבע כי אי קיום של צו שיפוט ומנהלי – מהווה עבירה על החוק (סעיף 246 לחוק).
2. יש לערוך בקרה אחר קיום צווים שיפוטיים ומנהליים ולנקוט בהליכים כלפי מפרי צווים.
3. ככלל, יש לתת עדיפות לאכיפה במקרים בהם בנוסף לאי-קיום צווים שיפוטיים ישנן עבירות נוספות משמעותיות, למשל בניה שלא כדין נוספת וכיו"ב, בהתאם לשיקולים ולפרמטרים הקבועים בהנחיות הפרקליטות בנושא זה.
4.מדיניות האכיפה והענישה בעבירות אלה תהיה מחמירה בהתאם להלכה הפסוקה ולתפישה לפיה מדובר בעבירה חמורה הפוגעת בשלטון החוק ובתפיסת הסדר החברתי, ושיש בביצועה משום הפגנת זלזול בחוק ובמערכת אכיפת החוק.
שימוש אסור בעבירת בניה שהתיישנהאסורים בבניה שלא כדין הנוגדת תכנית, ופוגעת במרקם התכנוני או מסכלת תכנון, בהתאם לסדר העדיפות המפורט לעיל.
כאשר עבירת הבנייה התיישנה והשימוש תואם את התכנית החלה במקום, יש לתת עדיפות לאכיפה כאשר ישנה הגדלה של מספר יחידות הדיור, בניגוד להוראות התכנית, לרבות באמצעות פיצול דירות, תוספת יחידת דיור או תוספת יחידה בשטח משותף, באופן שהשימוש כבר איננו תואם למעשה את התכנון החל במקום.
במקרים בהם עבירות הבנייה התיישנו והשימוש תואם את התכנית החלה במקום, האכיפה תיעשה בהתאם לאמות המידה הכלליות הנוהגות באכיפה בתחום התכנון והבנייה, כאשר בין היתר יישקלו הפרמטרים כמפורט בעקרונות המנחים ובכלל זה
מידת הפגיעה שיש בהמשך השימוש שלא כדין בשלטון החוק ובאמון הציבור במערכות אכיפת החוק.

אמצעי אכיפה – ועדה לתכנון ובניה

האכיפה בכל הנושאים כנ"ל  תבוצע על ידי נקיטת אמצעים מינהליים, שיפוטיים והגשת כתבי אישום לפי הענייןככלל, כאמור,  תינתן עדיפות להוצאת צווים מינהליים טרם אכיפה שיפוטית.

הפסקת הבנייה והשימוש האסורים באמצעות הוצאת צווים מנהליים ושיפוטיים, לרבות: צו הריסה מנהלי (סעיף 221 לחוק); צו מנהלי להפסקת שימוש (סעיף 219 לחוק); צו מנהלי לסגירת מקום לאחר שהופר צו מנהלי להפסקת שימוש (סעיף 220 לחוק); צו מנהלי להפסקת עבודה (סעיף 215 לחוק) ;צו מינהלי ארעי להפסקת עבודה (סעיף 216 (ג) +(ד) לחוק); צו מנהלי להריסת תוספת בניה שמפרה צו מנהלי להפסקת עבודה (סעיף 217 לחוק); צו שיפוטי למניעת פעולות (סעיף 234 לחוק); צו להריסת עבודה או הפסקת שימוש שמפרים צו שיפוטי למניעת פעולות (סעיף 235 לחוק); צו הפסקה שיפוטי (סעיף 236 לחוק); צו להריסת עבודה או הפסקת שימוש שמפרים צו הפסקה שיפוטי (סעיף 237 לחוק); צו הריסה בלא הליך פלילי (סעיף 239 לחוק) וכיו"ב.

במקרים העומדים בתנאי החוק והפסיקה, יש לפעול, ככלל, להריסת הבנייה, באמצעות הוצאת צו הריסה מנהלי (סעיף 221 לחוק).

נושאים ומקרים אשר ככלל לא ייאכפו, מפאת חוסר עניין לציבור

 • בניה, אשר מבחינת סוג הבנייה, תיאורה והיקפה חלות עליה תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), התשע"ד-2014,  והיא אמורה להיות פטורה מהיתר, אולם לא התקיימו בנסיבותיה מלוא התנאים הקבועים בתקנות, לרבות בתקנה 2.
 • דודי שמש
 • גדרות בין שכנים עד גובה של 1.8  מטר (ממפלס הקרקע הגבוה).
 • גגונים עד גודל של 10 מ"ר ובעומק שלא יעלה על 2 מ"ר.
 • מחסנים עד גודל של 8 מ"ר ועד לגובה של 2.5 מ' שאינם בחזית קדמית.
 • ארובות סטנדרטיות להסקה ביתית.
 • מערכות מיזוג אוויר ביתיות סטנדרטיות שאינן בחזית קדמית ראשית.
 • מסתור כביסה שאינו ממוקם בחזית קדמית.
 • רשתות צל ללא תמיכת קונסטרוקציה.
 • בריכה ו/או ג'קוזי ניידים ו/או פריקים (עילי, שאינו שקוע בקרקע).
 • מעון יום פרטי לפעוטות בגיל הרך בהיקף של עד 8 פעוטות.
 • צהרון פרטי בהיקף של עד 10 ילדים.
 • השתלטות דייר בבית משותף על חלק משטח משותף (הנושא בסמכות המפקח על הבתים המשותפים).

הערות – ועדה לתכנון ובניה בכרמיאל

על אף האמור לעיל במקרה של בניה או שימוש העלולים להוות סכנה לשלום הציבור ולבטיחותו ו/או היוצרים הפרעה משמעותית מבחינה אדריכלית ו/או תכנונית ו/או מטרדים ו/או הפרעה לסדר הציבורי, ובהמלצת מהנדס העיר תישקל נקיטה בהליך פלילי.

כשמדובר במספר עבירות מהרשימה יחדיו, באותו נכס, או על ידי אותו נאשם ועל אף האמור לעיל יינקט הליך פלילי.

כאשר מדובר בעבריין שזו איננה העבירה הראשונה שביצע, או שהוא אינו שועה להתראות פעם אחר פעם, יינקטו הליכים פליליים, על אף האמור לעיל.