Search

הודעות

מתחשבים בעסקים!

17.03.2020 23:53

כל משלם ארנונה שאינו למגורים, בעל חיוב שנתי של ארנונה בסכום של עד 100,000 ש"ח ידחה תשלום הארנונה לתקופה 2 עד ליום ה- 1/5/2020 ראש העיר משה קונינסקי, "אנו מצויים בתקופת חירום לאומית המשפיעה בצורה משמעותית ודרמטית על בעלי עסקים קטנים ובינוניים בעיר לנוכח התפרצות נגיף הקורונה ואני רואה כחובה מוסרית להקל עליהם להתמודד עם המשבר הכלכלי. לכן, כחלק מההצעות לסיוע לעסקים בעיר הנחתי את מחלקת הגביה לדחות תשלומים בגין ארנונה פירעונם הגיע ל 1/5/2020 ובכך לנסות ולהקל על נטל התשלומים של העצמאיים והעסקים בעיר". ראש העיר משה קונינסקי שהקים צוות היגוי מיוחד לשע"ח, אמר עוד, "אני מבקש להודות לכל חברי מועצת העיר על אישור ההחלטה על ההטבה לבעלי העסקים שלנו ,כולנו מאוחדים למענם ! יחד נצליח להתגבר גם על האתגרים שמשבר הקורונה מביא למשק הישראלי". ראש העיר משה קונינסקי הדגיש, "במקביל פנינו ראשי הרשויות המקומיות באמצעות המרכז לשלטון מקומי לממשלת ישראל להעביר לרשויות המקומיות סיוע להתמודדות עם המשבר".​ בעל עסק שחוייב במסגרת הוראת קבע מוזמן לפנות לעירייה לקבלת החזר - טלפון - 04-9085633
Skip to content