להגשת בקשת הנחה יש ללחוץ כאן

 

להלן המסמכים הנדרשים להגשת בקשה להנחה מבחן הכנסה בארנונה לשנת 2021

 • צילום תעודת זהות של התושב עם כתובת עדכנית כולל ספח ילדים.
 • תלושי שכר לחודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר 2020.
 • אישור מביטוח לאומי –" אישור מעמד לא עובד" לחודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר 2020
 • תדפיסי בנק לחודשים : אוקטובר, נובמבר, דצמבר 2020.
 • אישורים על הכנסות אחרות של כל בני הבית עבור אוקטובר, נובמבר, דצמבר 2020  כגון: מבטחים, פנסיה, אבטלה, דמי לידה, מזונות, קצבת נכות, קצבת ילדים, קצבת זקנה, קצבת שארים.
 • במידה ויש בבעלותך דירה נוספת יש להביא חוזה שכירות/ הסכם.
 • יש להביא חוזה שכירות לדיירים שגרים בשכירות.
 • במידה וישנם מתגוררים נוספים בדירה יש להמציא מסמכים על הכנסותיהם
 • במידה ואין שומה יש להביא דו"ח רווח והפסד 2020 מבוקר חתום ע"י רואה חשבון.
 • ילדים מעל גיל 18 חייבים להביא אישור לימודים, מעמד לא עובד, תלושי שכר.
 • חייל- יש לצרף צילום חוגר
 • דיירי עמיגור- אין צורך להביא חוזה שכירות.
 • מי שמקבל הבטחת הכנסה או השלמה, חובה להגיש אישור מעמד לא עובד
 • הורה עצמאי- יצרף הסכם גירושין

עפ"י הקריטריונים הקבועים בחוק ולפי הנחיות משרד הפנים, לא ניתן לקבל הנחה אם לא הצגת את המסמכים הנדרשים לקבלת ההנחה.

Муниципалитет г.Кармиэль

Скидки на муницпальный налог (арнону) на 2021 г.

Перечень необходимых документов:

1, Копия удостоверения личности (теудат зеут) и вкладыша с адресом для всех членов семьи

2, Справки о наличее любых доходов за Октябрь, Ноябрь и Декабрь 2020 г.:

-по заработной плате (тлуш маскорет)

-из Битуах леуми ( пособие по прожиточному минимуму, по инвалидности, по декретному отпуску, по безработице, алименты, пенсия по старости и т.п)

3, Распечатка банковского счёта за Октябрь, Ноябрь и Декабрь 2020

4, При владение более чем одной квартиры необходимо принести документ о наличии собственности и договор о сдаче квартиры в аренду.

5, Если в квартире есть ещё жильцы, необходимо предоставить документы об их доходах.

6, Частные предприниматели должны предоставить годовой финансовый отчет из налогового управления за 2020г.  Если его нет, то "отчет о прибылях и убытках" подписанный  аудитором.

7, Для детей старше 18 лет необходимо предоставить справку с места учебы или работы (ведомости зарплаты).

8, Военнослужащие должны предоставить копию хогера (военного билета) солдата.

9, Жителям Амигура нет необходимости предъявлять договор об аренде.

10, Получающим пособие по прожиточному минимуму или доплату к нему, должны предоставить справку из Битуах леуми о статусе неработающего (ишур маамад ло овед).

11, Родитель, самостоятельно воспитывающий ребёнка, должен предоставить договор о разводе.