דוחות כספיים מבוקרים של הרשות מבוצעים על-ידי אגף בכיר לביקורת ברשויות – משרד הפנים.