מי שחנה בזמן או במקום, שבו החניה נאסרה או הוגבלה בחוק העזר לכרמיאל (העמדת רכב וחנייתו), תשע"ט-2019, שילם אגרת חנייה, בנסיבות בהן לא היה צורך בהסדר אגרת חניה, וקיבל דו"ח, רשאי להגיש בקשה להחזר אגרת החנייה ששולמה.

על מנת לקבל החזר עבור תשלום אגרת החנייה, במקום חנייה אסור, יש להגיש בקשה בכתב לרשות החנייה באמצעות דוא"ל  hanaya-karmiel@karmiel.muni.il או בכתובת המשרד: רחוב הגליל 2 כרמיאל (בהתאם לזמני קבלת קהל).

ולצרף את המסמכים הבאים:

אסמכתא להוכחת תשלום אגרת החניה, כגון: פירוט חיוב מאפליקציית פנגו/ סלופארק הכולל את תאריך ושעת הפעלת החניה).

  1. העתק דו"ח החנייה שנרשם בגין עבירת החנייה שביצע אותו רכב שבגינו שולמה אגרת החנייה במועד ובשעה הרלוונטיים.
  2. צילום תעודת זהות של בעל הרכב.
  3. צילום שיק בנקאי ו/או אישור חשבון בנק לצורך השבת ההחזר הכספי.

למען הסר ספק יובהר כי אין בהשבת אגרת החנייה בכדי לפגוע בתוקפו של דו"ח החנייה ואין לראות בבקשת ההחזר משום בקשה לביטול הדו"ח ו/או להוות עילה כלשהי לביטולו.