הסבה של דו"ח הינה העברת הדו"ח מבעל הרכם הרשום במשרד הרישוי לנהג ברכב בעת ביצוע העבירה או המחזיק ברכב במועד רישום הדו"ח.

ניתן להגיש בקשה להסבה תוך 90 ימים מיום קבלת הדו"ח ולא יאוחר מתאריך אחרון לתשלום המצוין בדו"ח.

 

המסמכים הנדרשים:

  • תצהיר חתום ע"י עו"ד וע"י הנהג / המחזיק ברכב/ חברת השכרה, לפיו הרכב היה ברשותו בעת רישום הדוח (בצירוף: חוזה השכרת רכב / חוזה מכר / זיכרון דברים).
    יש לציין במכתב: ת.ז של הנהג / המחזיק ברכב, תקופת השימוש ברכב.
  • צילום ת.ז של מי שמבוקש להסב את הדוח על שמו