ניתן להגיש בקשה לביטול ההודעה עד 90 יום מהמועד בו הומצאה ההודעה לתשלום הקנס בדואר רשום או עד 30 יום לאחר שניתנה תשובה שלילית לבקשה לביטולו.

בהתאם להוראות החוק יש להגיש את הבקשה בכתב.

על הפנייה לרשות החנייה לכלול:

  • פרטים מלאים של המבקש (שם מלא, מס' ת.ז, כתובת מלאה וטלפון להתקשרות).
  • מס' הדוח ומס' הרכב.
  • נימוקי הבקשה ואסמכתאות לתמיכה בבקשה, אם יש.
  • צילום תעודת זהות.

לא נוכל לטפל בפנייה ללא המבוקש לעיל.

דרכים להגשת הבקשה:

  • באמצעות פנייה מקוונת באתר האינטרנט- טופס בקשה להישפט (קישור).
  • ע"י הגעה למשרדי רשות החנייה- במסגרת קבלת קהל.
  • באמצעות שליחת השובר המלא והחתום – בקשה להישפט (מצורף לדו"ח) שהוצמד לשמשת הרכב בדואר- רחוב הגליל 2, כרמיאל.

בקשה המוגשת במועד מעכבת הליכי גבייה וצבירת תוספת הפיגור הקבועה בחוק.

הבקשה תועבר לבית המשפט לעניינים מקומיים וזימון לדיון יישלח על ידי מזכירות בית המשפט.