ניתן להגיש בקשה לביטול ההודעה עד 30 יום מהמועד בו הומצאה ההודעה לתשלום הקנס בדואר רשום.

בהתאם להוראות החוק יש להגיש ערעור בכתב בצרוף ראיות התומכות בבקשה

דרכים להגשת הבקשה:

באמצעות פנייה מקוונת באתר האינטרנט- טופס בקשה לערעור על דו"ח חניה (קישור).

או ע"י הגעה למשרדי רשות החנייה- במסגרת קבלת קהל.

על הפנייה לרשות החנייה לכלול:

  • פרטים מלאים של המבקש (שם מלא, מס' ת.ז, כתובת מלאה וטלפון להתקשרות).
  • מס' הדוח ומס' הרכב.
  • נימוקי הבקשה ואסמכתאות לתמיכה בבקשה, אם יש.

לא נוכל לטפל בפנייה ללא המבוקש לעיל.

לידיעתך, מרגע שהוגשה בקשה לביטול דוח, תוך 30 יום כאמור לעיל, ועד מתן קבלת תשובה ע"י התובע/ת העירוני/ת הדוח מוקפא ואינו צובר ריבית פיגורים.