שםמחלקה תפקיד מספר טלפוןמיילפקס
איל רותםמהנדס העיר וראש מנהל הנדסה04-9085670 eyal_r@karmiel.muni.il 04-9085679
אורלי בת שבעעוזרת מהנדס העיר04-9085671 bat7_e@karmiel.muni.il 04-9085679
שמואל שדהתשתיותמנהל מח' תשתיות וס'ראש מינהל הנדסה04-9085690 shmuliks@karmiel.muni.il 04-9085699
שרונה אמזלגתשתיות, תחבורה ופיתוחמזכירה04-9085691 sharonaa@karmiel.muni.il 04-9085699
זאב גולדברגאדריכל העיר04-9085683 zeev_g@karmiel.muni.il 04-9085679
טל מילמןתחבורה ופיתוחמנהלת מח' תחבורה ופיתוח04-9085692 tal_m@karmiel.muni.il 04-9085699
נלי אהרונוביץ'רישוימנהלת מח' רישוי ומזכירת הוועדה04-9085675 neli_a@karmiel.muni.il 04-9085699
גליה בוכמןפיקוח על הבניהמנהלת מחלקה04-9085676 galia_b@karmiel.muni.il 04-9085669
אלכס קליינרמןבניה ופיתוחמנהל מחלקה04-9085680 alexk@karmiel.muni.il
אלון חלוציGISמנהל מחלקה04-9085695 Alon_h@karmiel.muni.il
ליאורה בר יוסףתכנון עיר ומקרקעיןסגנית מנהלת מחלקת תכנון עיר ומקרקעין04-9085706 liora@karmiel.muni.il
עטרה גילתכנון עיר ומקרקעיןמזכירה04-9085672 Technun@karmiel.muni.il 04-9085679
שונטל פרנקופיקוח על הבניהמרכזת הוועדה04-9085674 vaada_k@karmiel.muni.il 04-9085669
בלה קוררישויבודקת היתרים04-9085704 bella_k@karmiel.muni.il 04-9085669
ים בן חמורישוירכזת רישוי04-9085723 yam_bh@karmiel.muni.il 04-9085669
סוזן קולטונוףרישוימידענית/בודקת היתרים04-9085721 Susan_k@karmiel.muni.il 04-9085699
רעות חמורישוימזכירת מח' רישוי04-9085685 rakezet_rishuy@karmiel.muni.il04-9085709
תהילה גלייכמןרישוימידענית/בודקת היתרים04-9085601 Tehila_g@karmiel.muni.il 04-9085699